Kostný metabolizmus u pacientok s mentálnou anorexiou

Authors: Alžbeta Lencsésová 1    Ľubica Tichá 1    Juraj Payer 2    Zdenko Killinger 2    Ľudmila Podracká 1   
1 Detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava    2 V. interná klinika LF UK a UN Bratislava   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1588
ISBN: 978-80-972360-1-4

Mentálna anorexia (MA) je psychosomatické ochorenie, ktoré je charakterizované extrémne nízkou telesnou hmotnosťou vzhľadom k výške a veku, strachom z priberania a poruchou vnímania svojho tela. Incidencia ochorenia má dva vrcholy, vo veku 13-14  resp. 17-18 rokov. Keďže v detstve a počas dospievania sa tvorí až takmer 90% kostnej hmoty, každý negatívny faktor v tomto období môže zásadným spôsobom ovplyvniť kostné zdravie. Nedostatočná výživa a endokrinné zmeny priebiehajúce v organizme počas hladovania majú negatívny efekt na kostnú tvorbu.

Cieľom práce bolo zistiť vplyv auxologických a hormonálnych parametrov na markery kostného metabolizmu a denzitu kostného minerálu (BMD) u dievčat s mentálnou anorexiou.

Materiál a metódy. V skupine 45 dievčat s MA (x= 16,15 ± 2,67 roka) sme zhodnotili deficit hmotnosti, trvanie ochorenia a amenorey. Vyšetrili sme laboratórne parametre kostného metabolizmu (Ca, P, ALP, vitamín D, PTH, CTx, osteokalcín, estradiol, IGF-1) a kostnú denzitu (BMD) duálnou RTG denzitometriou (DXA). Výsledky DXA boli interpretované ako Z-skóre, ktoré porovnáva hodnotu kostnej denzity s priemernými hodnotami u detí rovnakého pohlavia a veku.

Výsledky. Z-skóre BMD lumbálnej chrbtice u pacientok s MA bolo -0,8 ± 1,27, Z-skóre DMD proximálneho femuru bolo 1,1 ± 1,22. 11 pacientok (24%) malo kostnú hustotu menej ako -2SD pre ich vek. U anorektičiek so zníženou kostnou denzitou trvalo ochorenie dlhšie (22 vs. 12,85 mesiaca). Tieto dievčatá mali signifikantne nižší 25 OH-vitamín D (19,48 vs. 27,50 ng/ml, p ≤ 0,05), estradiol (19,48 vs. 27,50 ng/ml, p ≤ 0,05) a IGF-1 (174,11 vs. 261,89 ng/ml) ako pacientky s normálnymi hodnotami BMD. Nízka BMD korešpondovala so zníženou koncentráciou osteokalcínu a CTx.  BMD v oblasti proximálneho femuru korelovala s hladinou estradiolu (r= 0,48).   Metabolizmus kalcia bol prekvapivo stabilný aj počas kritickej straty hmotnosti a nedostatočnej výživy o čom svedčí inverzný vzťah medzi 25 OH-vitamínom D a PTH (r= -0,55).

Záver.  Z našej prierezovej štúdie  vyplynulo, že závažná nutričná karencia a adaptačné hormonálne zmeny u adolescentných dievčat s mentálnou anorexiou môžu viesť k redukcii kostnej hmoty a zvyšovať riziko vzniku zlomenín a osteoporózy v dospelosti. Pre potvrdenie našich záverov sú potrebné ďalšie klinické štúdie na väčšom počte dievčat s mentálnou anorexiou.