Karboanhydráza IX ako možný prognostický biomarker asociovaný s kolorektálnym karcinómom

Authors: Veronika Tupá 1    Slávka Drahošová 2    Marián Benčat 2    Marian Adamkov 1   
1 Ústav histológie a embryológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika    2 Alpha medical, s.r.o., Martin, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1581
ISBN: 978-80-972360-1-4

Kolorektálny karcinóm (CRC) predstavuje významný globálny zdravotný problém. Ide o tretie najčastejšie nádorové ochorenie s vysokým výskytom aj v Slovenskej republike. Biomarkery zohrávajú dôležitú úlohu pri detekcii a liečbe pacientov s CRC. V rámci diagnózy sa určujú rôzne prognostické a prediktívne faktory, ktorých výber je založený na hodnotení klasických ukazovateľov prognózy a prognostických faktorov charakterizujúcich biologickú aktivitu nádoru [1,2]. Hypoxiou-indukovaná karbonická anhydráza IX (CA IX) je exprimovaná v širokom spektre nádorov, vrátane CRC. V korešpondujúcich normálnych tkanivách je jej expresia výrazne obmedzená. CA IX prispieva k prežívaniu buniek v nádorovom mikroprostredí s kyslým pH a má významnú úlohu v adhézii a migrácii nádorových buniek. V súčasnosti je tento proteín predmetom intenzívneho vedeckého záujmu ako potenciálny nádorový biomarker. Všeobecne sa začína akceptovať názor, že expresia CA IX je asociovaná s nepriaznivou prognózou nádorového ochorenia [3–5]. V našej práci sme imunohistochemicky vyšetrili parafínový materiál zo 70 vzoriek kolorektálnych karcinómov. Z každej vzorky boli pripravené 4 µm hrubé rezy na imunohistochemické reakcie na dôkaz CA IX s použitím automatu Ventana Benchmark Ultra (Roche). Monoklonálna protilátka proti CA IX (klon: H-11; Zeta corporation) bola riedená v pomere 1:300. Reakcia bola vizualizovaná Fast Red chromogénom (Roche). Pri interpretácii získaných imunohistochemických vyšetrení sme semikvantitatívne hodnotili percento pozitívnych buniek, subcelulárnu lokalizáciu a intenzitu imunoreakcie. CA IX bola exprimovaná v 59/70 prípadoch kolorektlánych karcinómov (84,3%). Menej ako 25% CA IX-pozitívnych buniek bolo prítomných v 21/59 prípadoch (35,6%) a menej ako 50% pozitívnych buniek v 20/59 prípadoch (33,9%). Viac ako 50% pozitívnych buniek sme detegovali v 18/59 prípadoch CRC (33,9%). Zistili sme dva druhy imunohistochemickej pozitivity. V 53/59 vzorkách (89,8%) bola pozorovaná membránová pozitivita a v 6/59 vzorkách (10,2%) dominovala kombinovaná (membránová aj cytoplazmatická) pozitivita. Intenzita imunoreakcie bola v 57/59 prípadoch (96,6%) silná a v 2/59 prípadoch (3,4%) stredná. Na základe našich predbežných výsledkov sa domnievame, že sa CA IX môže stať dôležitým plauzibilným diagnostickým a prognostickým biomarkerom, ktorý by mohol byť využitý v každodennej praxi pri analýze karcinómov v kolorektálnej oblasti. Študovaný súbor pacientov plánujeme rozšíriť a získané výsledky budeme ďalej korelovať s vybranými klinicko-morfologickými a viacerými imunohistochemickými parametrami a zisťovať ich vzájomný vzťah.

Práca bola financovaná z grantu VEGA 1/0129/16 a UK/98/2016.
[1] VAVREČKA A., Epidemiológia, etiológia, klinický obraz a prevencia kolorektálneho karcinómu. Via pract., 2010, vol. 7, no. 1, p. 10 – 13.
[2] LECH G. a kol., Colorectal cancer tumor markers and biomarkers: Recent therapeutic advances. World J Gastroenterol, 2016, vol. 22, no. 5, p. 1745 – 1755.
[3] PASTOREKOVÁ S., Molekulárna biológia rakoviny, 2009 p. 30 − 66. ISBN: 978-80-224-1114-1
[4] MCDONALD P.C. a kol., Recent developments in targeting carbonic anhydrase IX for cancer therapeutics. Oncotarget, 2012, vol. 3, no. 1, p. 84 – 97.
[5] CHICHE J. a kol., Hypoxia-inducible carbonic anhydrase IX and XII promote tumor cell growth by counteracting acidosis through the regulation of the intracellular pH. Cancer Res, 2009, vol. 69, no. 1,  p. 358 – 36.