Monitoring výskytu synantropných druhov netopierov na území Košíc

Authors: Ľuboš Korytár 1    Andrea Gloneková 1    Marián Prokeš 2    Anna Ondrejková 2   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Košice, Slovenská republika    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Košice, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1576
ISBN: 978-80-972360-1-4

Počas sledovaného obdobia v rokoch 2014 až 2017 sme vykonávali záchrannú činnosť zameranú na synantropné netopiere vyskytujúce sa v urbanizovanom prostredí mesta Košice. V priamej nadväznosti na povolené činnosti sme vykonávali monitoring výskytu a praktickú ochranu synantropných populácií netopierov. Na požiadanie obyvateľov, alebo príslušných štátnych úradov ochrany životného prostredia sme realizovali odchyt a príjem netopierov.

Dôležitou súčasťou terénnej práce bolo dohľadávanie lokalít so zimným výskytom hibernujúcich kolónií v panelových domoch na záujmovej lokalite v rámci Košíc.

Za vhodnú lokalitu pre zmapovanie výskytu zimujúcich kolónií synantropných netopierov v zimných sezónach 2015/ 2016 a 2016/ 2017 sme zvolili mestskú časť Košíc – Sídlisko Ťahanovce. Na tomto sídlisku sa stále nachádza množstvo nezateplených panelových domov poskytujúcich vhodnú úkrytovú ponuku pre početné kolónie niektorých druhov netopierov.

Kolónie hibernujúcich netopierov boli lokalizované na základe pobytových znakov (aktivita zvierat v blízkosti vstupných otvorov do úkrytov, prítomnosť exkrementov, akustické prejavy).

Za pozitívnu lokalitu z hľadiska výskytu kolónií netopierov sme považovali lokalitu, ktorej bolo možné priradiť názov a popisné, alebo orientačné číslo. Za účelom sumarizácie výsledkov sme importovali získané terénne dáta do mapovej vizualizácie územia a štruktúry sídliska. Podarilo sa nám dohľadať celkovo 10 lokalít s výskytom zimujúcich kolónií raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) a 1 lokalitu so zimujúcou kolóniou večernice hvízdavej (Pipistrellus pipistrellus).

Práca vznikla realizáciou projektu APVV-0605-12.