Monitoring hniezdneho spoločenstva vtákov na Ornitologickom stacionári Drienovec v roku 2016

Authors: Ľuboš Korytár 1    Tomáš Csank 2    Patrícia Pavurová 1    Milan Olekšák 3    Miroslav Fulín 4   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Košice, Slovenská republika    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav mikrobiológie a gnotobiológie, Košice, Slovenská republika    3 Správa NP Slovenský kras, Brzotín,Slovenská republika    4 Východoslovenské múzeum, Košice, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1573
ISBN: 978-80-972360-1-4

Podstatou metodiky CES (Constant Effort Site) vyvinutej za účelom komplexného a dlhodobého monitoringu hniezdnych spoločenstiev vtákov je odchyt a značenie vtákov na rovnakom mieste, rovnakým množstvom sietí a v pravidelných časových intervaloch. Metóda CES poskytuje hodnotné informácie o početnosti adultnej a juvenilnej populácie vtákov na sledovanej lokalite. Drienovská mokraď je jadrovým územím Ornitologického stacionára Drienovec. Lokalita je zaradená do medzinárodnej siete stacionárov venujúcich sa výskumu vtáctva metódou CES na Slovensku. V predkladanej práci spracúvame priebežné výsledky získané počas hniezdnej sezóny 2016.

Monitoring sme v roku 2016 realizovali počas 9 odchytových termínov. Na základe štandardizovanej metodiky CES pre Ornitologický stacionár Drienovec sme používali siete s priemerom ôk 16 mm o celkovej metráži 174 metrov (14 sietí 12-metrových a 1 sieť 6-metrová).

Na zisťovanie abundancie vtákov sme použili metódu odchytu vtákov do nárazových sietí s označením každého jedinca ornitologickým krúžkom s číselným znakom jedinečným pre každého jedinca. Registrovali sme iba jedince odchytené do siete, mláďatá na hniezdach sme neoznačovali. Do sumárneho výsledku odchytených jedincov sme zaznamenávali len prvýkrát registrované spätné odchyty v daný rok. Dominantné druhy predstavujú druhy s počtom viac ako 5 % zo všetkých odchytených jedincov, influentné druhy 2 až 5 % a akcesorické menej ako 2 % [1].

V hniezdnej sezóne 2016 sme zaznamenali údaje o výskyte a okrúžkovaní 730 vtákov spomedzi 32 druhov. Spätne bolo odchytených a skontrolovaných 94 vtákov. Boli zachytené a označené druhy patriace do troch radov, vrabcotvaré (Passeriformes), krakľotvaré (Coraciiformes) a ďatľotvaré (Piciformes). V rámci jedného odchytového termínu sme zachytili priemerne 81 nových jedincov. Medzi dominantné druhy patrili penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes), a sýkorka veľká (Parus major). Z odchytených jedincov bolo 730 označených krúžkami slovenskej krúžkovateľskej centrály a 94 vtákov bolo kontrolovaných po predchádzajúcom okrúžkovaní mimo hniezdnu sezónu 2016, čo predstavuje 11,4 % zo všetkých zachytených vtákov počas 9 snímok. Kontrolný odchyt z celkového počtu zaznamenaných jedincov dominantných druhov tvoril u jednotlivých druhov nasledovný podiel: penica čiernohlavá 9,6 %, červienka obyčajná 22,7 %, glezg obyčajný 2 %, sýkorka veľká 3,9 %.

Príspevok vznikol v rámci realizácie projektu VEGA 1/0729/16.
[1] Janda, J., Řepa, P. Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. Praha:Státní zemědělské nakladatelství, 1986. 158 pp. ISBN 07-115-86-04/55.