Vplyv štruktúry na vznik aniónov izatínu v aprotických rozpúšťadlách

Authors: Róbert Šandrik 1    Marek Cigáň 1    Anton Gáplovský 1   
1 Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1570
ISBN: 978-80-972360-1-4

Izatín a jeho deriváty patria k najvšestrannejšie využívaným organickým zlúčeninám v chemickej praxi. Využívajú sa predovšetkým v oblastiach ako medicínska chémia (napr. ako antibiotiká, antimalariká a pod.)1, v oblasti nanotechnológie2, vývoj analytických reagentov a farbív3 a v oblasti syntézy heterocyklických zlúčenín a stereoselektívnych postupov.4 Vysoký aplikačný potenciál izatínu a jeho derivátov, ich výskyt a výskyt ich metabolitov v rastlinách a v ľudskom tele vyvolalo veľký záujem chemikov, lekárov a farmaceutov o štúdium ich chemickej reaktivity. Vďaka týmto skutočnostiam no aj vďaka samotnej chemickej štruktúre sa venovala zvýšená pozornosť štúdiu kinetiky hydrolýzy izatínu, resp. jeho derivátom.5

V práci boli pripravené dva nové, doteraz neopísané deriváty izatínu a 5 izatínových aniónov. Anióny boli pripravené odštiepením NH vodíka z izatínových derivátov v prítomnosti silne bázických aniónov. Boli namerané UV VIS spektrá pripravených aniónov, opísaný vplyv štruktúry na rozdelenie náboja v molekulách aniónov a vplyv bázických aniónov na selektivitu deprotonizácie izatínov. Pripravené anióny v prítomnosti protických rozpúšťadiel poskytujú spätne východiskové izatíny.

Tento príspevok je výsledkom realizácie projektu (ITMS 26240220072) podporeného OPVaV financovaného ERDF.
 1 Vintonyak, V. V.; Warburg, K.; et al. (2010) Angew. Chem. Int. Ed. (49), p.5902.
 2 El-Faham A., Elzatahry A. A., et al. (2014) Int J Nanomedicine 9(1), p.1167.
 3 Pakravan P.; Kashanian S.; Khodaei M .M., et al. (2013) Pharmacol Rep. 65(2), p.313.
 4Singh G. S., Desta Z. Y. (2012) Chem. Rev.(112), p. 6104.
 5 Abu El-Nader, H. M.; Moussa, M. N. H. (1996) Chem. Pharm. Bull., 44 (9), p.1641.