CRISPR-Cas9 sprostredkovaná editácia karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách

Authors: Martin Kéry 1    Andrea Ševčíková 1    Radivojka Vulić 1    Elena Pánisová 1    Eliška Švastová 1    Silvia Pastoreková 1    Juraj Kopáček 1   
1 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Virologický ústav, Oddelenie molekulárnej medicíny, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská Republika   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1556
ISBN: 978-80-972360-1-4

Karbonická anhydráza IX (CA IX) predstavuje rakovinovo-asociovaný proteín, ktorého expresia koreluje s hypoxickými oblasťami solídnych tumorov [1]. Tento transmembránový proteín katalyzuje reverzibilnú reakciu oxidu uhličitého s vodou za vzniku bikarbonátu a protónu, vďaka čomu sa podieľa na regulácii vnútrobunkového pH za podmienok nádorovej acidózy [2]. Inhibícia katalytickej aktivity CA IX alebo jej samotnej expresie vedie k potlačeniu rastu nádorových buniek in vitro [3] a aj nádorov ako takých in vivo [4]. CRISPR-Cas9 systém genomickej editácie predstavuje jednoduchý systém zavádzania cielených mutácii do genómov nádorových bunkových línií. Je odvodený od bakteriálneho adaptívneho imunitného systému, ktorý je založený na cielenom štiepení DNA sekvencií exogénneho pôvodu [5]. Targeting sekvencií je umožnený vďaka asociácii s komplementárnymi sekvenciami gRNA, ktoré vytváraju komplex s nukleázou. Modifikáciou tohto systému vznikol flexibilný spôsob ako je expresiou navrhnutých gRNA možné zavádzať dvojvláknové zlomy na definované úseky v genóme. Následná oprava vedie k vzniku náhodných mutácii, výsledkom ktorých je knock-out (KO) zasiahnutého génu [6]. Našim cieľom bolo pripraviť sériu jednoduchých KO mutantov v géne pre karbonickú anhydrázu IX (CA9) pomocou CRISPR-Cas9 editačného systému v nádorovej bunkovej línii HT1080. Sledovanie vplyvu mutácii CA IX proteínu vytvorených v prirodzenom genomickom prostredí nádorovej línie (CA9 gén) môže predstavovať nový model štúdia jej funkcie in vitro aj in vivo.

Táto práca vznikla vďaka podpore v rámci OPVaV pre projekty s ITMS: 26240220071, 26240220087, spolufinancované zo zdrojov ERDF a vďaka VEGA projektu 02/147/15.
[1] Závada J., Závadová Z., Pastoreková S., et al. (1993) Int. J. Cancer. 54(2), p.268.
[2] Pastoreková S., Parkkila S., Závada J. (2006) Adv. Clin. Chem. 42, p.167.
[3] Cianchi F., Vinci M.C., Supuran C.T., et al. (2010) J. Pharmacol. Exp. Ther. 334(3), p.710.
[4] Yamaguchi A., Usami K., Shimabe M., et al. (2015) Anticancer Res. 35(4), p.1997.
[5] Richter H., Randau L., Plagens A. (2013) Int. J. Mol. Sci. 14(7), p.14518.
[6] Cong L., Ann Ran F., Cox D., et al. (2013) Science 339(6121), p.819.