Štúdium deregulácie miRNA u pacientov s pľúcnym karcinómom

Authors: Miroslava Šarlinová 1    Anton Dzian 2    Tatiana Matáková 1,3    Ľudovít Mušák 1    Martin Petráš 1    Jana Mazuchová 4    Erika Halašová 4,1   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová medicína, Malá Hora 11161/4C, 03601 Martin    2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Klinika hrudníkovej chirurgie UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin    3 3Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biochémie, Malá Hora 11161/4D, 03601 Martin    4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biológie, Malá Hora 4, 03601 Martin   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1555
ISBN: 978-80-972360-1-4

Ľudský organizmus je v súčasnej dobe neustále vystavený vplyvu rôznych endogénnych a exogénnych činiteľov, čo môže mať v neposlednom rade negatívny dopad aj na naše zdravie. V celosvetovom meradle patria k častým príčinám úmrtí človeka práve nádorové ochorenia. Podľa najnovších štatistík vo svete aj u nás patrí karcinóm pľúc (KP) medzi najčastejšie diagnostikovaný typ nádorového ochorenia. Incidencia aj mortalita tohto ochorenia neustále stúpa u mužov aj u žien. Slovenská republika patrí medzi krajiny s vysokým výskytom a rýchlym nárastom novodiagnostikovaných prípadov KP. Prognóza pacientov býva veľmi nepriaznivá často z dôvodu diagnostikovania až v pokročilých štádiách. Karcinóm pľúc nemá včasné varovné signály, ktoré by umožnili zachytenie tohto ochorenia v jeho začiatku. Je preto potrebné hľadať vhodné metódy skorej diagnostiky tohto ochorenia.

V súvislosti s výskumom nových metód v onkologickej diagnostike sa v súčasnosti upriamuje pozornosť na štúdium krátkych nekódujúcich molekúl RNA, čo môže predstavovať dostatočne citlivú metódou detekcie rôznych nádorových ochorení. Skúmanie hladín expresie onkogénnych alebo tumor supresorových miRNA by mohlo objasniť viaceré mechanizmy molekulovej biológie pri vzniku a progresii nádorov. Viacero štúdii potvrdilo, že stanovenie špecifických cirkulujúcich miRNA v telových tekutinách, môže byť sľubným a hlavne neinvazívnym krokom k detekcii KP už v jeho počiatočnom štádiu.

V našom príspevku sme sa zamerali na stanovenie expresie 5 vybraných molekúl miRNA v periférnej krvi u 95 pacientov s karcinómom pľúc v porovnaní so skupinou 100 zdanlivo zdravých jedincov kaukazoidnej populácie.

Táto práca bola podporená projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“ ITMS kód projektu: 26220220187, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a projektom Ministerstva zdravotníctva SR (2012/25-UK-UKMA2) a grantom UK/99/2016.