Enzýmové acetylácie kyseliny kojovej

Authors: Klaudia Karkeszová 1    Vlasta Záhorcová 2    Vladimír Mastihuba 3   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika    2 Neuroimunologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava 45    3 Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava   
Year: 2017
Section: Open section for students
Abstract No.: 1549
ISBN: 978-80-972360-1-4

Kyselina kojová (5-hydroxy-2-hydroxymetyl-4H-pyrán-4-ón) je fungálny metabolit produkovaný predovšetkým rodmi Aspergillus a Penicillium. Nachádza široké využitie v potravinárskom priemysle ako inhibítor polyfenoloxidázy a tyrozinázy, čím zabraňuje hnednutiu potravín. Má veľké využitie v kozmetickom priemysle a používa sa tiež ako antibakteriálne činidlo a ako antioxidant. Avšak kyselina kojová je vo vode rozpustná látka, čiže je nestabilná a nevhodná na dlhšie skladovanie. Pre zlepšenie jej lipofilných vlastností boli vykonané reakcie katalyzované lipázami za tvorby esterov kyseliny kojovej [1]. Kyselina kojová má fenolickú hydroxylovú skupinu na pozícií C-5 pyránového kruhu a primárnu hydroxylovú skupinu na C-7.

V literatúre sa často objavuje nesprávna interpretácia štruktúry monoacylovaných produktov kyseliny kojovej získaných z enzýmových reakcií. Preto sme študovali reakcie na sérii rôznych lipáz. Esterifikačné reakcie sme vykonávali v chloroforme a donorom acetylovej skupiny bol vinyl acetát. Naše výsledky ukázali, že enzýmy schopné acetylovať kyselinu kojovú uskutočňovali túto reakciu na primárnej hydroxylovej skupine, pričom fenolický hydroxyl nebol prednostne acetylovaný. V dvoch prípadoch sme však pozorovali aj tvorbu diacetátu kyseliny kojovej v stopových množstvách. 7-acetát kyseliny kojovej bol pripravený aj preparatívne pomocou prasacej pankreatickej lipázy (PPL) vo výťažku 67,3 % a s čistotou 96,8%. Štruktúra produktu bola potvrdená pomocou NMR.

Táto práca vznikla vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0846-12.
[1] Chen, Ch.-S., Liu, K.-J., Lou, Y.-H., Shieh, Ch.-J., 2002, Optimisation of kojic acid monolaurate synthesis with lipase PS from Pseudomonas cepacia, JSciFood Agric 82:601-605.