Možnosti ovplyvnenia Spiny bifidy prostredníctvom aplikácie ortotických pomôcok v klinickej praxi

Authors: Katarína Šromovská 1    Monika Michalíková 0    Marianna Trebuňová 0    Jozef Živčák 0   
1 Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovenská republika    2    
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1547
ISBN: 978-80-972360-1-4

Spina bifida je vývojová anomália chrbtice a miechy, pozostáva z poruchy uzatvorenia neurálnej rúry počas 3. až 4. embryonálneho týždňa a spoločne s anencefáliou patria k defektom neurálnej rúry. Typy Spiny bifidy : Occulta (skrytý) otvor je v jednom alebo viacerých stavcoch chrbtice, bez vyklenutia obsahu miechového kanála. Meningokéla - v driekovej oblasti sa nachádza viditeľná cysta, ktorá je naplnená mozgovomiechovým mokom. Myelomeningokéla – najzávažnejšia forma, kde dochádza k postihnutiu inervácie, najčastejšie svalov dolných končatín, (paraparéza až paraplégia). Ak je jednotlivec schopný vykonať lokomóciu, aplikujú sa dynamické ortézy na podporu chôdze. Napr. dynamická ortéza Carbon Ankle Seven je určená pre pacienta s myelomeningokélou, kde sú oslabené svalové skupiny, ktoré ovládajú chodidlo, kolená sú vo varóznom postavení a počas stoja je viditeľná výrazná hyperlordóza. Po aplikácie ortézy Carbon Ankle Seven sa dosiahol stabilný vzpriamený stoj, stabilnejšia aj dynamickejšia chôdza. Pri ochoreniach spiny bifidy, alebo pri myopatii iného pôvodu (traumatická paraplégia) s léziou na úrovni od Th5 do L2, alebo pri iných neuromuskulárnych ochoreniach je vhodná HKAFO ortéza, ktorá pôsobí v oblasti v bedrového, kolenného, členkového kĺbu a chodidla. Pacientovi, ktorý mal obe končatiny v extrémnej vonkajšej rotácií, kolená v extrémnej hyperextenzii, päty v everzii, prednožie abdukované, bola aplikovaná HKAFO ortéza. Ortéza sa skladá z viacerých komponetov, ktoré bránia dorziflexii, vedú pohyb v anterio-posteriórnom smere a  slúžia na vedenie pohybu a stabilizáciu v medio-laterálnom smere. Po aplikácií ortézy sa dosiahla lokomócia za pomoci chodítka a vertikalizácia, ktorá napomáha lepšiemu vývinu kostrovo svalového aparátu a vnútorných orgánov. Významnú úlohu predstavuje rehabilitácia a ortotická liečba, v klinickej praxi bude prínosný ďalší vývoj a zdokonalenie jednotlivých ortéz, pre dosiahnutie zlepšenia kvality života pacientov trpiacimi spinou bifidou.

Táto štúdia bola podporená grantom KEGA 069TUKE-4/2017.
Abrahams P. : The Family Medical. 2005,148-149.
Otto Bock : Carbon Ankle Seven. HealthCare GmbH, Duderstadt/Germany.2014,3-6.
Bachura M., Ortézy pri rázštepe chrbtice z pohľadu ortopedického technika.2014.