Testovanie možností sorpcie 137Cs na impregnovanom sorbente

Authors: Veronika Silliková 1    Silvia Dulanská 1   
1 Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1543
ISBN: 978-80-972360-1-4

Rastúca produkcia popolčeka už dlho spôsobuje environmentálne problémy spojené s technologickými a ekonomickými vplyvmi vo svete. Nebezpečné vlastnosti popolčeka vyplývajú primárne z prítomnosti prchavých toxických kovov, ktoré obsahuje. Chemické zloženie popolčeka je najčastejšie vyskytujúce sa zloženie: (SiO2 - Al2O3 - CaO) [1]. Elektrárenský, resp. teplárenský popolček vzniká fluidným spaľovaním čierneho alebo hnedého uhlia. Výsledkom spaľovania je popol obsahujúci takmer 100 % podiel minerálnych zložiek [2]. Ohľadom využitia silikátov v podobe modifikovaného sorbentu sa zistilo, že nerozpustné dvojmocné prechodné kovy hexakyanoželeznatanov sú veľmi účinné anorganické adsorbenty pre ióny cézia [3]. Cieľom práce bolo testovať popolček pre zakoncentrovanie významných rádionuklidov z roztokov predovšetkým 137Cs. Popolček pochádzal z výrobného závodu OFZ, a.s. Istebné. V prvej časti práce sa testovala možnosť sorpcie cézia na pôvodnom popolčeku (neimpregnavaného). Pri testovaní vplyvu hmotnosti nosiča Cs+ na sorpciu sa zistilo, že neimpregnovaný popolček sorbuje cézium, má však malú kapacitu. Preto sa testovala možnosť impregnácie popolčeka na zvýšenie sorpčných vlastností popolčeka. Z výsledkov meraní na impregnovanom sorbente pomocou CuSO4, FeCl3 a K4[Fe(CN)6] sa potvrdilo zvýšenie sorpčnej kapacity pre separáciu cézia. Na elúciu cézia sa testovala HCl a HNO3 v širokom rozsahu koncentrácie. Ako vhodná sa vybrala kyselina dusičná s koncentráciou 10 mol · dm-3. Pre možnosť použitia sorbentu pre zakoncentrovanie 137Cs v reálnych vzorkách sa testoval vplyv iónovej sily a konkurenčných katiónov. Zistilo, že katióny Na+, K+ nemajú výrazný vplyv na sorpciu cézia na popolček, Ca2+ a Mg2+ pri hmotnosti vyššej ako 2 g znižovali schopnosť cézia sorbovať sa na impregnovaný popolček. Popolček sa zdá byť lacnou cestou pre zakoncentrovanie cézia z rôznych typov vôd a rádioaktívnych odpadov. Jeho výhodou je dostupnosť, nízke náklady a čas potrebný na zakoncentrovanie.

Táto práca bola podporená grantom UK/138/0017.
[1] EROL M., KÜCÜKBAYRAK S., ERSOY-MERICBOYU A. (2007) FUEL 86, p. 706.
[2] TZB PORTÁL [ citované 14. marec 2017] Dostupné na internete: http://www.tzbportal.sk/beton-betonarky/beton-s-vysokym-obsahom-popolceka.html
[3] MIMURA H., LEHTO J., HARJULA R. (1997) J. Nucl. Sci. Technol. 34(6), p. 607 [citované 5. december 2016] DOI: 10.1080/18811248.1997.9733715.