Vplyv výluhu listov Combretum micranthum v DMEM na kinetiku proliferácie bunkovej línie HT-29

Authors: Iveta Gašparová 1    Zuzana Varchulová Nováková 1    Soňa Režnáková 1    Ľuboš Danišovič 1    Daniel Böhmer 1   
1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1542
ISBN: 978-80-972360-1-4

Úvod: Napriek výrazným pokrokom v terapii nádorových ochorení v posledných desaťročiach a množstvu novo vyvinutých chemoterapeutík ostáva úspešnosť liečby týchto ochorení často neuspokojivá.          Je preto dôležité hľadať nové spôsoby terapie a skúmať látky s možným využitím v terapii onkologických ochorení. Jednou z možností kde tieto látky hľadať sú rastliny používané vo východnej medicíne a tradičnom liečiteľstve. Viacero rôznych látok s antiproliferatívnym účinkom na rakovinové bunky už bolo objavených práve v rastlinách používaných v alternatívnej medicíne a fytoterapii.[1, 2, 3, 4] V našom experimente sme sa sledovali vplyv výluhu listov Combretum micranthum na proliferáciu a indukciu apoptózy v bunkovej línii HT-29 (adenokarcinóm hrubého čreva).

Materiál a metódy: Usušené listy Combretum micranthum sme rozdrvili a lúhovali v DMEM pri teplote 80˚C počas 20 minút. Zriedením s DMEM sme z výluhu vytvorili 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125% a 1,5625% roztoky. Roztoky sme nechali pôsobiť počas 24, 48 a 72 hodín na bunkovú líniu HT-29. Pomocou testu cytotoxicity MTT (kolorimetrický test založený na princípe rozloženia pridaného farbiva mitochondriálnymi enzýmami živých buniek) a testu apoptózy Muse™ Annexin V and Dead Cell Assay (fluorescenčná detekcia fosfatidylserínu na povrchu apoptotických buniek v prietokovom cytometri) sme stanovili mieru proliferácie a množstvo apoptotických buniek.

Výsledky: Z našich meraní vyplynulo, že roztok vytvorený vyluhovaním listov rastliny Combretum micranthum v DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium) pri 80˚C počas 20 minút mal značný vplyv na proliferáciu a indukciu apoptózy v bunkovej línii HT-29. Čím menšie riedenie výluhu bolo použité, tým väčší vplyv na proliferáciu buniek sme pozorovali.  Z výsledkov usudzujeme, že látky prítomné v listoch tejto rastliny indukujú apoptózu a znižujú proliferáciu v použitej bunkovej línii.

Záver: Z výsledkov usudzujeme, že výluh z listov rastliny Combretum micranthum indukuje apoptózu a znižuje proliferáciu buniek HT-29. Z našich meraní vyplýva, že výluh má významné antiproliferatívne účinky na bunky adenokarcinómu hrubého čreva a táto rastlina by mohla byť použitá pri vývoji nových chemoterapeutík.

Grant mladých UK č. UK/84/2016.
  1. NAJMUDDIN, Syed Umar Faruq Syed, et al. Anti-cancer effect of Annona Muricata Linn Leaves Crude Extract (AMCE) on breast cancer cell line. BMC Complementary and Alternative Medicine, 2016, 16.1: 311.
    PILLAI, G. Radhakrishna, et al. Induction of apoptosis in human lung cancer cells by curcumin. Cancer letters, 2004, 208.2: 163-170.
    LEE, Simon Ming Yuen, et al. Paeoniae Radix, a Chinese herbal extract, inhibit hepatoma cells growth by inducing apoptosis in a p53 independent pathway.Life sciences, 2002, 71.19: 2267-2277.
    LIU, Yunyi, et al. Anti-tumor effect of germacrone on human hepatoma cell lines through inducing G2/M cell cycle arrest and promoting apoptosis.European journal of pharmacology, 2013, 698.1: 95-102.