Aplikácia rôznych metód merania množstva telesného tuku v súbore vysokoškolských študentov

Authors: Diana Vondrová 1    Katarína Hirošová 1    Martin Samohýl 1    Jana Babjaková 1    Ľudmila Ševčíková 1   
1 Ústav hygieny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1540
ISBN: 978-80-972360-1-4

Množstvo telesného tuku je exaktným ukazovateľom nutričného stavu a jeho nadmerné množstvo poukazuje na prítomnosť nadhmotnosti a obezity. Nadhmotnosť a obezita má celosvetovo stúpajúci trend. Za posledné tri desaťročia sa výskyt obezity vo svete u detí zdvojnásobil, u dospelých je až štvornásobne vyšší (1). Postihuje všetky vekové skupiny a spôsobuje celé spektrum zdravotných komplikácií, najmä kardiovaskulárne a metabolické ochorenia (2). Na sledovanie množstva telesného tuku slúži niekoľko metód, ktoré sa líšia v presnosti, rýchlosti a technickej náročnosti. Pre skríningové vyšetrenia sa vyžadujú rýchle a neinvazívne postupy. V našej štúdii sme sledovali percentuálne hodnoty množstva tukovej hmoty u 252 vysokoškolských študentov, vo vekovej skupine 21 – 29 rokov. Použili sme štyri metódy merania percenta telesného tuku: meranie hrúbky kožných rias (kaliperometria), radiačnú metódu (NIR – Near Infrared Radiation) a bioimpedančnú analýzu (BIA – Bioelectrical Impedance Analysis), pri ktorej sme využili dva meracie prístroje (Omron a InBody720). Sledovaný súbor sme rozdelili podľa pohlavia a BMI kategórií. Bioimpedančná analýza použitím prístroja InBody720 nám u oboch pohlaví namerala signifikantne vyššie priemerné hodnoty percenta tuku, v porovnaní s ostatnými metódami (muži = 16,28 %; ženy = 25,63 %). Podobný výsledok sme sledovali aj po rozdelení súboru podľa BMI kategórií. Ženy mali pri všetkých použitých metódach významne vyššie percento tukovej hmoty ako muži. Najnižšie hodnoty percenta tuku u mužov nám ukázala NIR metóda (13,94 %), u žien bioimpedancia prístrojom Omron (20,16 %). Napriek zisteným rozdielom nám korelačná analýza preukázala vysoko významné vzťahy medzi použitými metódami. Reliabilitu metodík sme hodnotili na základe 10-násobného merania jednej osoby. Najvyšší variačný koeficient sme zistili pri NIR metóde (Vx = 0,07), najnižší pri použití InBody720 (Vx = 0,01). Na rozdiel od iných meracích techník, bioimpedančný prístroj InBody720 zohľadňuje množstvo viscerálneho tuku, ktorý je dôležitým prediktorom prítomnosti abdominálnej obezity. Zvýšené množstvo viscerálneho tuku je veľmi úzko asociované s hyperlipidémiou, diabetom a kardiovaskulárnymi ochoreniami (3). V našej štúdii sme potvrdili použiteľnosť jednotlivých metód v praxi, pričom bioimpedančná analýza s prístrojom InBody720 nám preukázala najvyššiu mieru spoľahlivosti (reliability). Výber meracej techniky závisí od cieľa merania a sledovaného súboru, resp. dostupnosti metódy. Nájsť správnu, rýchlu a čo najpresnejšiu metódu hodnotenia množstva telesného tuku a ďalších komponentov zloženia tela je veľmi dôležité z hľadiska včasnej identifikácie jedincov s nadhmotnosťou a obezitou.

(1) Ogden CL, Carroll MD, Kit BK, Flegal KM. Prevalence of Childhood and Adult Obesity in the United States, 2011-2012. JAMA, 2014; 311(8): 806-814.
(2) World Health Organization. Obesity and overweight. Online. Dostupné na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
(3) Kuk JL, Katzmarzyk PT, Nichaman MZ, Church TS, Blair SN, Roset R. Visceral fat is an independent predictor of all-cause mortality in men. Obesity, 2006; 14: 336-341.