Vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov po podávaní vitamínu C

Authors: Juraj Krajčír 1    Katarína Kučerová 1    Jana Laceková 1    Jana Radosinska 2,1    Angelika Púzserová 3    Terézia Kalnovičová 4    Ľubomíra Tóthová 5    Rudolf Drábek 1   
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika    2 Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava, Slovenská republika    3 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovenská republika    4 I. neurologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika    5 Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Open section for students
Abstract No.: 1526
ISBN: 978-80-972360-1-4

Deformabilita je dôležitá schopnosť erytrocytov, ktorá vplýva na kvalitu mikrocirkulácie a dostatočnú dodávku kyslíka do tkanív, nakoľko erytrocyty s priemerom 7,2 μm musia prejsť aj kapilárami s lúmenom okolo 3-4 μm. Vitamín C je významný antioxidant, ktorý sme si vybrali pre jeho časté používanie v reálnom živote. V animálnych a in vitro pokusoch bolo dokázané, že vitamín C zlepšuje deformabilitu erytrocytov. Rozhodli sme sa preto sledovať vplyv 3-týždňového podávania vitamínu C (1000 mg/deň) na deformabilitu erytrocytov, produkciu oxidu dusnatého (NO) erytrocytmi (jeden z faktorov, ktorý je zodpovedný za zmeny deformability) a vybrané parametre antioxidačného stavu a oxidačného stresu.

Našej štúdie sa zúčastnilo 20 mladých a zdravých študentov obidvoch pohlaví vo veku 20 až 33 rokov. Deformabilitu erytrocytov sme stanovovali filtračnou metódou a je prezentovaná ako pomer počtu erytrocytov, ktoré prešli filtrom s pórmi o veľkosti 5 μm a celkového počtu erytrocytov pred filtráciou. Produkciu NO v červených krvinkách sme detegovali pomocou fluorescenčnej sondy DAF-2DA. V plazme sme stanovili vybrané markery antioxidačného stavu a oxidačného stresu (pokročilé produkty poškodenia proteínov, fruktozamín, celková antioxidačná kapacita plazmy, schopnosť  plazmy redukovať železité anióny, markery peroxidácie lipidov, produkty pokročilej glykácie).

V štúdii sme pozorovali signifikantné zvýšenie deformability a produkcie NO v červených krvinkách. Jediný biochemický parameter, ktorého koncentrácia v plazme sa po podávaní vitamínu C významne menila, bol fruktozamín. Došlo k zvýšeniu hladiny tohto markera karbonylového stresu, čo však môže súvisieť s metabolickou interferenciou pri kolorimetrickom stanovení fruktózamínu v dôsledku vysokej plazmatickej koncentrácie vitamínu C.

Výsledky našej štúdie poukazujú na „erytroprotektívne“ účinky vitamínu C a možné zlepšenie kvality hemoreologických vlastností u ľudí. 

Hlavným sponzorom a donorom vitamínu C bola spoločnosť NATURAL s.r.o. Výskum bol materiálne podporený grantom VEGA SR 1/0032/14.

1. Radosinska J, Vrbjar N: The role of red blood cell deformability and Na,K-ATPase function in selected risk factors of cardiovascular diseases in humans: focus on hypertension, diabetes mellitus and hypercholesterolemia. Physiol Res 2016;65:S43-54.
2. Bor-Kucukatay M, Wenby RB, Meiselman HJ, Baskurt OK:Effects of nitric oxide on red blood cell deformability. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003;284:H1577-84.
3. Comu FM, Ozturk L, Alkan N a spol.: Investigation of the effects of propofol and vitamin C administration on erythrocyte deformability in rats with streptozocin-induced diabetes mellitus. Bratisl Lek Listy 2014; 115(7): 400-4.
4. Raval JS, Fontes J, Banerjee U, Yazer MH, Mank E, Palmer AF: Ascorbic acid improves membrane fragility and decreases hemolysis during red blood cells storage. Transfus Med 2013; 23(2): 87-93.
5. Janšakova K, Babíčkova J, Havrlentova M, Hodosy J, Kraic J, Celec P, Tothova L:The effects of anthocyanin-rich wheat diet on the oxidative status and behavior of rats. Croat Med J 2016;57(2):119-29. 
6. Radosinska J, Mezesova L, Okruhlicova L, Frimmel K, Breierova E, Bartekova M, Vrbjar N: Effect of yeast biomass with high content of carotenoids on erythrocyte deformability, NO production and Na,K-ATPase activity in healthy and LPS treated rats. Clin Hemorheol Microcirc 2016;64(2):125-134.
7. Tu H, Li H, Wang Y, Niyyati M, Wang Y, Leshin J, Levine M: Low Red Blood Cell Vitamin C Concentrations Induce Red Blood Cell Fragility: A Link to Diabetes Via Glucose, Glucose Transporters, and Dehydroascorbic Acid. EBioMedicine 2015;2(11):1735-50.
8. Chien S:Determinants of blood viscosity and red cell deformability. Scand J Clin Lab Investig 1981;41(S156):7–12.
9. Suhr F, Brenig J, Müller R, Behrens H, Bloch W, Grau M: Moderate exercise promotes human RBC-NOS activity, NO production and deformability through Akt kinase pathway. PLoS One 2012; 7(9): e45982.