Nutričná kvalita kukurice siatej (Zea mays L.) z hľadiska obsahu bielkovín

Authors: Andrea Pešková 1    Zdenka Gálová 1   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra biochémie a biotechnológie, Nitra,   
Year: 2017
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1509
ISBN: 978-80-972360-1-4

Kukurica siata je plodinou s významnými hospodárskymi vlastnosťami, ktorá sa využíva v potravinárstve, krmovinárstve, ale aj v iných priemyselných odvetviach [1]. Primárnym zdrojom bielkovín v krmive pre hospodárske zvieratá a v potrave pre človeka sú rastliny, pričom viac ako 70 % bielkovín konzumovaných človekom pochádza z obilnín a strukovín [2]. Bielkoviny obilnín sa klasifikujú na základe rozpustnosti v rôznych rozpúšťadlách na tri základné frakcie. Cytoplazmatické bielkoviny (albumíny a globulíny) sú dôležité z hľadiska obsahu esenciálnych aminokyselín a výživy, kým zásobné bielkoviny (prolamíny a glutelíny) sú významné najmä pri technologickom spracovaní obilnín [3]. Cieľom našej práce bolo porovnať 30 odrôd kukurice siatej (Zea mays L.) z hľadiska obsahu bielkovín. Vzorky boli poskytnuté Génovou bankou semenných druhov VÚRV Praha-Ruzyně, ČR a analyzované z hľadiska obsahu celkového dusíka (metódou podľa Kjeldahla), hrubých bielkovín (s prepočítavacím koeficientom 6) a frakčnej skladby bielkovín (ICC metódou podľa Golenkova). Získané výsledky z frakčnej skladby bielkovín boli použité na výpočet koeficienta nutričnej kvality. Súbor odrôd kukurice dosiahol v priemere obsah celkového dusíka 2,24 %. Obsah hrubých bielkovín bol priemerne 13,44 %, pričom najvyššia hodnota (16,63 %) bola stanovená v odrode Spring Gold. Najvyšší obsah albumínov a globulínov, ktoré obsahujú vyššie zastúpenie esenciálnych aminokyselín, a sú preto nutrične kvalitnejšie, bol detegovaný v odrode Wonderfull (34,57 %). Obsah prolamínov bol najvyšší v odrode Early Evergreen (31 %) a glutelínov v odrode Rostrata (40,38 %). Najvýznamnejšou frakciou v rámci súboru odrôd boli glutelíny, ktorých priemerný obsah bol 32,08 %. Koeficient nutričnej kvality, ktorý poukazuje na nutričnú kvalitu danej odrody, dosiahol v priemere hodnotu 212,18 %. Najvyššia hodnota bola stanovená v odrode Howling Mob (331,91 %), ktorá sa preto môže z pohľadu výživy považovať za najkvalitnejšiu. K obdobným záverom prišli aj ďalší autori [4, 5, 6]. Na základe dosiahnutých výsledkov analyzovaného súboru odrôd kukurice siatej sa dá konštatovať, že kukurica siata je významnou poľnohospodárskou plodinou a dôležitým zdrojom bielkovín vo výžive človeka aj hospodárskych zvierat.

Práca vznikla v rámci projektu Vybudovanie výskumného centra “AgroBioTech” ITMS 26220220180 (50 %) a KEGA projektu č. 021SPU-4/2015 (50 %).
[1] ĎUĎÁK, J. 2016. Kukurica na zrno a jej zber. In Roľnícke noviny [online], roč. 86, č. 36.
[2] FARAGÓ, J. 2007. Druhá generácia transgénnych plodín na trhu: transgénne rastliny so zvýšenou nutričnou hodnotou. In Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, s. 52–55.
[3] GÁLOVÁ, Z. et al. 2012. Využitie obilnín, pseudoobilnín a strukovín v bezlepkovej diéte. Nitra: SPU. 182 s.
[4] IDIKUT, L. et al. 2009. Effect of hybrid on starch, protein and yields of maize grain. In Journal of Animal and Veterinary Advances, roč. 8, č. 10, s. 1945-1947.
[5] GIBBON, B. C. – LARKINS, B. A. 2005. Molecular genetic approaches to developing quality protein maize. In Trends in Genetics, roč. 21, s. 227–233.
[6] SOCHA, P. et al. 2010. Optimalizácia stanovenia celiakálne aktívnych bielkovín v cereáliách a pseudocereáliách. In Potravinárstvo, roč. 4, mimoriadne číslo, s. 497–508.