Stanovenie citlivosti kmeňov Staphylococcus warneri izolovaných z potravín živočíšneho pôvodu voči vybraným druhom antibiotík

Authors: Ivana Regecová 1    Monika Pipová 1    Pavlina Jevinová 1    Jana Výrostková 1    Oľga Danišová 1   
1 UVLF v Košiciach/ Katedra hygieny a technológie potravín, Košice, Slokakia   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1501
ISBN: 978-80-972360-1-4

S. warneri patrí do skupiny koaguláza-negatívnych stafylokokov, ktoré tvoria hlavnú časť normálnej mikroflóry kože a slizníc. Tento bakteriálny druh bol do nedávnej doby považovaný za prakticky nepatogénny. Dnes je zrejmé, že u imunodeficientného pacienta a dojčiat môže vyvolať vážne ochorenia od miestneho zápalu až po sepsu.

Okrem toho sa vyznačuje zvýšenou rezistenciou voči bežne používaným antibiotikám a zároveň sa považuje za rezervoár týchto génov kodujúcich antimikrobiálnuckú rezistenciu voči bežne používaným antibiotikám. (Hammad et al., 2012). V poslednom období je zaznamenaný výskyt S. warneri aj v potravinách živočíšneho pôvodu, čo môže byť zapríčinené najmä hygienou v potravinovom reťazci, kde hlavnú úlohu zohrávajú pracovníci v potravinárskom priemysle, čo pri nesprávnej manipulácií s potravinou počas výrobného procesu, má za následok zvýšené nebezpečenstvo kontaminácie konečného výrobku, ľudskými mikróbami vrátane multirezistentných  kmeňov S. warneri

V našej práci sme sa preto zaoberali izoláciou kmeňov  S. warneri zo vzoriek mäsa sleďa obyčajného (Clupea harengus) pochádzajúceho z lovnej oblasti FAO 27 (Nórsko), zo vzoriek stehennej svaloviny  bažanta obyčajného (Phasianus colchicus) a králika divého (Oryctolagus cuniculus) pochádzajúcich zo spoločnej poľovačky na pôde Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel UVLF v Rozhanovciach. U týchto izolátov bola pomocou PCR potvrdená 16S rDNA sekvencia špecifická pre rod Staphylococcus spp. Vykonala sa aj druhová identifikácia pomocou MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie na základe, ktorej sa ako S. warneri identifikovalo 38 izolátov.

U druhovo identifikovaných izolátov S. warneri sa pomocou agarovej dilučnej metódy, potvrdila najväčšia rezistancia voči penicilínu (30 izolátov) a naopak najväčšia citlivosť na tetracyklín (28 kmeňov). U jedného kmeňa bola pomocou PCR potvrdená prítomnosť mecA génu. Tento kmeň bol súčasne rezistentný na penicilín, erytromycín, tetracyklín. Pomocou agarovej dilučnej metódy bola u 18 izolátov potvrdená aj multirezistencia.

Naše výsledky poukazujú na prítomnosť rezistentných a multirezistentných kmeňov S. warneri v potravinovom reťazci, ktorý sa považuje za jednu z hlavných ciest prenosu rezistentných baktérií medzi živočíšnou a ľudskou populáciou. Rezistentné baktérie sa dostávajú potravou do zažívacieho traktu konzumenta, kde sa môžu prenášať na celý rad doposiaľ citlivých baktérií. 

Táto práca bola podporená projektom VEGA 1/0705/16.
  1. Hammad AM, Watanabe W, Fujii T, Shimamoto T. 2012. Occurrence and characteristics of methicillin-resistant and –susceptible Staphylococcus aureus and methicillin- esistant coagulase-negative staphylococci from Japanese retail ready-to-eat raw fish. International Journal of Food Microbiology 156:286–289.