Protinádorové účinky klinčeka v preventívnom modeli karcinómu prsníka

Authors: Soňa Uramová 1    Peter Kubatka 2    Martin Kello 3    Karol Kajo 4    Ján Mojžiš 3    Desanka Výbohová 5    Karin Jašek 6    Zora Lasabová 6    Marián Adamkov 7    Martin Péč 2    Pavol Žúbor 1    Ján Danko 1   
1 Klinika gynekológie a pôrodníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave    2 Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave    3 Ústav farmakológie, Lekárska fakulta, Univerzita P.J.Šafárika, Košice    4 Ústav patológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava    5 Ústav anatómie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave    6 Divízia Onkológie BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave    7 Ústav histológie a embryológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1500
ISBN: 978-80-972360-1-4

Predpokladá sa, že rastlinné funkčné potraviny, ktoré sú bohaté na fytochemikálie, majú potenciálne preventívny účinok v karcinogenéze. V našej štúdii sme hodnotili antikarcinogénny účinok klinčeka v experimentálnej mamárnej karcinogenéze in vivo a in vitro.

Mamárna karcinogenéza bola u samíc potkanov vyvolaná pomocou N-metyl-N-nitrozourey. Sušené pupene klinčeka boli potkanom aplikované v potrave v koncentrácii 0.1% a 1% počas trinástich týždňov od podania chemokarcinogénu. Po pitve sa vykonala histopatologická a imunohistochemická analýza mamárneho karcinómu potkanov. Okrem toho sa vykonalo hodnotenie protinádorových účinkov in vitro s použitím MCF-7 bunkových línií.

Potrava obohatená o klinček spôsobila dávkovo-závislý pokles vo frekvencii výskytu tumorov u samíc potkanov o 47.5% a 58.5% v porovnaní s kontrolnou skupinou. Analýza buniek mamárneho karcinómu u zvierat s vyššou dávkou klinčeka preukázala pokles expresie parametrov Bcl-2, Ki67, VEGFA,CD24 a CD44, u parametrov Bax, kaspáza-3 a ALDH11 sme naopak zistili výrazné zvýšenie expresie. Expresia MDA výrazne poklesla v karcinóme u potkanov oboch liečených skupín. Zhodnotenie chemických modifikácií histónov odhalilo nárast lyzínových trimetylácií a acetylácií (H4K20me3, H4K16ac) v karcinómoch po podávaní klinčeka. Úroveň metylácie promótora TIMP3 (CpG3, CpG4, CpG5 ostrovčeky) bola pozmenená v liečených bunkách karcinómu. Pozorovali sme celkový nárast metylácie promótora RASSF1A (hodnotené tri CpG ostrovčeky) po aplikácii klinčeka s koncentráciou 1%.  Štúdia in vitro preukázala antiproliferatívny a proapoptotický efekt extraktu klinčeka v MCF-7 bunkových líniách (analýza cytotoxicity, Brdu, bunkového cyklu, anexin V/PI, kaspáza-7, Bcl-2, mitochondriálny membránový potenciál).

Táto štúdia po prvýkrát poukázala na výrazný protinádorový účinok klinčeka v modeli karcinómu prsníka in vivo a in vitro.

Štúdia bola podporená grantom VEGA 1/0108/16.