Vplyv výživy dusíkom na vybrané parametre pšenice

Authors: Marína Maglovski 1    Zuzana Gregorová 2    Ľubomír Rybanský 3    Patrik Mészáros2 4    Jana Moravčíková 1    Pavol Hauptvogel 5    Lubomír Adamec 6    Ildikó Matušíková 7   
1 Ústav genetiky a biotechnológii rastlín -SAV, Nitra, Slovenská republika    2 Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Nitra, Slovenská republika    3 Univerzita Konštantína Filozofa , Fakulta prírodných vied, Nitra, Slovenská republika    4 Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Nitra, Slovenská republika    5 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany, Slovenská republika    6 Botanický ústav Akademie věd České republiky, Třeboň, Česká republika    7 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovenská republika   
Year: 2016
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1485
ISBN: 978-80-972360-0-7

Výživa predstavuje kľúčový faktor pre existenciu rastlín a výrazne ovplyvňuje ich životný cyklus. Kým nedostatočná výživa je podrobne študovaná z hľadiska rastlinnej produkcie, nadbytok výživy dusíkom sa stáva stredobodom záujmu najmä pre dopady na životné prostredie. Ako nedostatok, tak aj nadbytok dusíka v životnom prostredí vážne zasahuje do metabolickej rovnováhy rastlín a má negatívne dôsledky aj na ich samotný rast [1].

V práci sme sa zamerali na zistenie vplyvu rôznych koncentrácií dusíka (0-35 mM N) aplikovaného vo forme dusičnanu amónneho na vybrané ukazovatele u pšenice. Rastlinné odpovede na extrémne nutričné dávky boli zriedkakedy študované súčasne, preto sme vyhodnotili vplyv daných nutričných podmienok na rastové parametre, obsah fotosyntetických pigmentov a fluorescenciu chlorofylu rastlín pšenice v podmienkach hydropónie. Pre detekciu stavu stresu v koreňoch aj výhonkoch sme podrobne študovali aj profily a aktivity typických obranných enzýmov chitináz. Obsah sušiny rastlín bol závislý od koncentrácií dusíka v médiu; nedostatok, rovnako ako aj prebytočné dávky dusíka spôsobili inhibíciu rastu koreňov a výhonkov pšenice. Merania fluorescencie chlorofylu preukázali lineárny nárast hodnôt (Fmax a Fv/Fm) s dávkou dusíka v médiu, zatiaľ čo obsahy chlorofylových pigmentov boli viac variabilné (s výnimkou Chl b). Týmto sme potvrdili skutočnosť, že výživa dusíkom hrá kľúčovú úlohu pri určovaní fotosyntetickej kapacity rastlín. V rámci štúdia enzýmov sme identifikovali niekoľko izoforiem chitináz (jednu kyslú a dve bázické v koreňoch, a jednu celkovú (veľkosti 35 kDa) a jednu kyslú vo výhonkoch), ktorých aktivity boli ovplyvnené koncentráciami dusíka v médiu. Výsledky ukázali, že celková aktivita chitináz v koreňoch významne koreluje s koncentráciami dusíka v médiu, kým vo výhonkoch aktivity chitináz vykazovali len slabú, negatívnu koreláciu. V rámci získaných výsledkov sme poukázali na skutočnosť, že nutričný stav rastlín ovplyvňuje ich rast ako aj dostupnosť zdrojov na obranné reakcie pri nepriaznivých podmienkach.

Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0197-10.
[1] Chandna, R.,  Ahmad, A., Physiology and Molecular Biology of Plants, 2015, 21, 19–33.  [2] Crawford, N. M.,  Kahn, M. L., Leustek, T., Long, S. R., Biochemical & Molecular Biology of plants. Rockville : American Society of Plant Physiologists, 2000, 786 – 849.