Vitamín D status u pre a postmenopauzálnych žien vo vzťahu k obezite a vybraným kardiometabolickým parametrom

Authors: Michal Skurák 1    Zora Krivošíková 2    Martin Gajdoš 2   
1 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovensko    2 Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU v Bratislave   
Year: 2016
Section: Open section for students
Abstract No.: 1473
ISBN: 978-80-972360-0-7

Úvod: Vitamín D je steroidný hormón, ktorého primárnou úlohou je udržiavať homeostázu vápnika a regulovať kostný metabolizmus.  V posledných rokoch sa upriamila pozornosť aj na jeho mimokostné účinky. Cieľom našej práce bolo zistiť prevalenciu deficitu vitamínu D a vzťah obezity a koncentrácie vitamínu D k vybraným kardiometabolickým parametrom.

Materiál a metódy: V súbore sme mali 204 subjektívne zdravých žien, ktoré boli rozdelené podľa veku na pre a postmenopauzálne a podľa hmotnosti na kontroly a obézne. Vyšetrili sme antropometrické parametre, biochemické parametre a vybrané kardiometabolické rizikové faktory. Na štatistické vyhodnotenie výsledkov sme použili softvér SPSS verzia 23 (SPSS Inc., IL, USA).

Výsledky: Sérové koncentrácie vitamínu D boli najvyššie u postmenopauzálnych žien v kontrolnej skupine a najnižšie u premenopauzálnych žien s obezitou. Optimálne hodnoty sérového vitamínu D sme zistili len u 11,8 % žien. Obézne pre aj postmenopauzálne ženy mali vyššiu hmotnosť, obvod pása, obsah celkového telesného a viscerálneho tuku, BMI a STK. DTK bol zvýšený iba u premenopauzálnych žien. Mali tiež významne zvýšené kardiometabolické rizikové faktory ako TAG, Glu, CRP, ICO a AI a nižší HDL-Chol, QUICKI a S-P. Postmenopauzálne obézne ženy mali tiež zvýšené koncentrácie inzulínu. Rozhodovací strom ukázal že vitamín D bol v úzkom vzťahu so sérovou koncentráciou fosforu, AI, E-selektínom, IL-6 a AFR-predlaktia, inzulínom a CRP.

Diskusia a záver: V súlade s literárnymi údajmi sme v súbore zdravých pre a postmenopauzálnych žien potvrdili vysokú prevalenciu deficitu vitamínu D, ktorá je vo vyššom veku spojená s obezitou. V oboch vekových skupinách bola obezita  spojená so zhoršeným  lipidovým profilom, zvýšenými  markermi zápalu, karbonylovým stresom a zhoršujúcou sa inzulínovou senzitivitou. Hypovitaminóza D sa ukázala ako významný faktor kardiometabolického rizika, preto má udržiavanie koncentrácie vitamínu D v optimálnych hodnotách veľký význam. Suplementácia vitamínom D hlavne v zimnom období je jednoduchým a ekonomicky nenáročným prostriedkom prevencie.

Kľúčové slová: vitamín D, deficit vitamínu D, menopauza, obezita, kardio-metabolické riziko

Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu „Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia“, ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.