Enzymatické acetylácie prekurzorov fenylpropanoidných glykozidov

Authors: Peter Kis 1    Vladimír Mastihuba 1    Mária Mastihubová 1   
1 Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2016
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1472
ISBN: 978-80-972360-0-7

Fenylpropanoidné glykozidy (FPG) sú rastlinné sekundárne metabolity. Ich základnou štruktúrnou jednotkou je fenyletanoidný β-D-glukopyranozid (FEG), nesúci ako aglykón 2-(4-hydroxyfenyl)etanol alebo 2-(3,4-dihydroxyfenyl)etanol. FPG potom vzniká esterifikáciou FEG derivátmi kyseliny trans-škoricovej prevažne v pozícii 4-O- alebo 6-O- na centrálnom β-D-glukopyranozide. Štruktúrna diverzita1 týchto prírodných zlúčenín siaha od jednoduchých monoglykozidov až po relatívne komplexné tetraglykozidy. Nízka toxicita a široký terapeutický potenciál2 fenylpropanoidných glykozidov z nich robí sľubné modely z pohľadu prípravy nových liečiv prírodného pôvodu.

Najväčší problém v syntéze FPG predstavujú tranformácie protektívnych skupín v molekule centrálneho glukopyranozidu, umožňujúce regioselektívnu prípravu disacharidických FPG viazaných (1→2) glykozidovou väzbou. Súčasne, príprava regioizomérnych esterov derivátov trans-škoricových kyselín (introdukcia esterov do pozície 4-O- alebo 6-O- na centrálnom glukopyranozidovom kruhu) vyžaduje sériu niekoľkých protekčno-deprotekčných krokov.

V záujme racionalizácie syntézy FPG sme sa v našom laboratóriu rozhodli zamerať na chemoenzymatickú prípravu prekurzorov FPG umožňujúcich syntézu problematickej (1→2) glykozidovej väzby na centrálnom fenyletanoidnom glukopyranozide. Pre tento účel sme využili 4,6-O-(E-3-fenyl-2-propenylidén)acetál a 4,6-O-[E-3-(4-acetoxy-3-metoxy)fenyl-2-propenylidén]acetál fenyletanoidných glukopyranozidov ako permanentnú protektívnu skupinu. Tieto protektívne skupiny sú potenciálne transformovateľné na príslušné estery kyseliny škoricovej (3-fenyl-2-propénovej) alebo 4-O-acetylferulovej ([3-(4-acetoxy-3-metoxy)fenyl]-2-propénovej). V tomto príspevku prezentujeme výsledky regioselektívnych acetylácií príslušných 4,6-O-[(3-fenyl)-2-propenylidén]acetálov fenyletanoidných glukopyranozidov katalyzovaných karboxyester hydrolázami (EC 3.1.1.-) v rôznych organických rozpúšťadlách.

Práca rieši problamatiku projektov: APVV-0846-12 Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov a VEGA 2/0157/16 Syntetický potenciál marginálnych glykozidáz.
1. Fu, G.; Pang, H.; Wong, Y. H. Curr. Med. Chem. 2008, 15, 2592-2613.
2. a) Radev, R. J. Clin. Med. 2010, 3, 20-23; b) Jiménez, C.; Riguera, R. Nat. Prod. Rep. 1994, 591-606.