Základné pedologické charakteristiky vybraných typov pôd Podunajskej nížiny

Authors: Lenka Svobodová 1    Jana Gáfriková 1   
1 Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava,   
Year: 2016
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1467
ISBN: 978-80-972360-0-7

Príspevok sa zaoberá hodnotením základných pedologických charakteristík pôd typov čiernica a černozem na Podunajskej nížine. Vzorky, ktoré boli predmetom hodnotenia, pochádzajú z produkčne najhodnotnejších a najúrodnejších častí Slovenska. Pôdy týchto lokalít sa vyznačujú hrubými A horizontmi, dostatočným obsahom živín, neutrálnou až mierne alkalickou pôdnou reakciou a prevahou prachovitej frakcie v ich zrnitostnom zložení. Boli vyvinuté na fluviálnych (čiernica) alebo eolických (černozem) sedimentoch. Všetkých 10 vzoriek bolo odobratých z poľnohospodársky aktívne využívaných lokalít, na ktorých sa pestuje prevažne kukurica, pšenica, slnečnica a repka.

V tomto príspevku sme sa zamerali aj na obsah uhlíka a pôdnej organickej hmoty, ktoré majú v pôde významné funkcie. Obsahy uhlíka v jednotlivých zložkách prírody sú v dynamickej rovnováhe a podliehajú neustálemu kolobehu. Z toho hľadiska je v globálnom kolobehu uhlíka najvýznamnejší uhlík nachádzajúci sa v pôde, kde je aj dynamicky najaktívnejší [1]. Každý pôdny typ má po dosiahnutí rovnovážneho stavu svoj špecifický interval obsahu organického uhlíka [2], pričom sa udáva, že najvyšší obsah organického uhlíka má v našich podmienkach černozem a to až v množstve 58 – 59 hm. % C [3]. Pôdna organická hmota, ako najväčšia zásobáreň terestrického uhlíka, je zložitý súbor organických látok rôzneho pôvodu, zloženia, aktivity a disperzity [4]. Organický uhlík a organická hmota v pôde majú pozitívny vplyv na pôdne chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti [5].

Na základe údajov získaných zo štandardných rozborov pôdnych vzoriek sme vyhodnocovali vybrané vlastnosti vzoriek, vrátane ich zrnitostného rozboru, ktorý sme rozšírili  o stanovenie organického a anorganického podielu prachu a ílu, stanovanie pôdnej reakcie a organického uhlíka.

Príspevok bol podporený grantom Univerzity Komenského UK/464/2016.
[1] Bielek, P. (2007). Uhlík v pôde a jeho interakcie v prírode. In Sobocká, J. (ed.). (2007). Funkcia uhlíka v pôde pri ochrane pôdy a produkcii biomasy. Agrotár, Nitra. ISBN 978-80-89162-29-1.
[2] Barančíková, G. (2007). Vplyv klimatických parametrov na modelovanie zásob pôdneho organického uhlíka modelom ROTHC. In Střelcová, K., Škvarenina, J., Blaženec, M (eds.). Bioclimatology and Natural Hazards. International Scientific Conference. Poľana nad Detvou. ISBN 978-80-228-17-60-8.
[3] [4] Sotáková, S. (1982). Organická hmota a úrodnosť pôdy. Príroda, Bratislava. 234 s.
[5] Whitbread, A. (1995). Soil organic matter: Its fractionation and role in soil structure. In Lefroy, R., Blair, G., Craswell, E. T. (eds.). (1995). Soil Organic Matter Management for Sustainable Agriculture: A Workshop. ACIAR Proceedings No. 56. Australian Center for International Agricultural Research. Canberra. ISBN 1863201394.