Mikroskopické huby pôd pokalamitných území Tatranského národného parku

Authors: Jana Gáfriková 1    Dávid Hriník 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra pedológie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2016
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1466
ISBN: 978-80-972360-0-7

Mikroskopické huby predstavujú druhovo rozmanitú skupinu pôdnych mikroorganizmov. Ako súčasť pôdnej mikrobiocenózy sa zúčastňujú kolobehu látok, transformácie organickej hmoty, či pomocou hýf spájajú jednotlivé pôdne čiastočky a vytvárajú tak pôdne agregáty, čím sa podieľajú na formovaní pôdnej štruktúry [1]. Mikroskopické huby sa vyskytujú predovšetkým v pôdach s nízkou hodnotou pH (~ 4,3), kam patria aj pôdy ihličnatých lesov nachádzajúce sa v supramontánnom pásme [2].

Lokality, z ktorých boli v roku 2014 odobraté pôdne vzorky, sa nachádzajú v Tatranskom národnom parku na miestach zasiahnutých v roku 2004 veternou kalamitou a v roku 2005 lesným požiarom. Na postihnutom území boli vyčlenené tri lokality: i. plocha z ktorej bola extrahovaná pôdna hmota (EXT), ii. plocha extrahovaná a zasiahnutá lesným požiarom (FIR) iii. referenčná plocha (REF) predstavujúca smrekový les. Na všetkých lokalitách je hlavným pôdnym typom kambizem podzolová.

Na detekciu jednotlivých druhov mikroskopických húb boli použité kultivačné médiá podporujúce ich rast. Abundancia mikroskopických húb bola určená na základe percentuálneho obsahu organického uhlíka v jednotlivých vzorkách s riedením 1.10-4 .

Medzi najviac sa zastúpené druhy v roku 2014 patrili Mucor sp. a Penicillium sp. vyskytujúce sa na všetkých lokalitách. Druhy Bauveria bassiana a Cladosporium sp. boli zastúpené len na REF ploche. Druh Paecillomyces sp. sa vyskytoval len na lokalite FIR. Na lokalitách EXT a REF prevládali v počte KTJ mikroskopické huby nad baktériami.

.

Príspevok vznikol na základe finančnej podpory z projektov VEGA 1/0365/14, APVV-0866-12 a UK/392/2016.
[1] Bridge, P., Spooner, B. Soil fungi: diversity and detection. Plant and Soil 232, 2001. pp: 147 – 154.
[2] De Santo, V., Rutigliano, F.A., Berg, B., Fioretto, A., Puppi, G., Alfani, A. Fungal mycelium and decomposition of needel litter in three contrasting coniferous forests. Acta Oecologica 23 (4), 2002. pp: 247-259.