Účinok hyperosmotického stresu na radiálny rast Fusarium oxysporum

Authors: Martina Koňuchová 1    Mária Molnárová 1    Alena Ciburová 1    Ľubomír Valík 1   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2016
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1459
ISBN: 978-80-972360-0-7

Udržiavanie intracelulárneho osmotického tlaku má veľký význam pre prežitie buniek. Vzhľadom k tomu, že osmoregulačné procesy sú dôležité pre všetky živé organizmy, veľké výkyvy v osmomolarite životného prostredia môžu vyvolať stresové odpovede mikroorganizmov. V predloženej práci sme sa zamerali na popísanie vplyvu prídavku NaCl a glycerolu do živného média na rast potenciálne toxickej vláknitej huby Fusarium oxysporum. Pri zvyšovaní osmotického stresu postupne sa zvyšujúcou koncentráciou osmoúčinných látok v substráte  sme pozorovali zníženie rastovej schopnosti sledovanej kultúry F. oxysporum. Vo všeobecnosti dlhšia doba na prispôsobenie sa novým podmienkam bola zaznamenaná pri raste F. oxysporum na médiu so zníženou av-hodnotou upravenou NaCl. Najvyššiu rastovú rýchlosť dosiahol izolát pri prídavku 1 % NaCl (av = 0,90 ±0,001; vk = 0,1 %; Grcol = 0,675 mm.h-1). V porovnaní s dynamikou rastu na modelovom médiu s obsahom 1 % NaCl sa rast na agare s prídavkom 7 % NaCl (av = 0,955) spomalil o 50 % (Grcol0,995 = 0,328 mm.h-1). Pri raste F. oxysporum na živnom médiu bez prídavku glycerolu a pri 5,1 % obsahu tejto osmoticky účinnej látky (av = 0,990) sme pozorovali takmer rovnakú rastovú rýchlosť (Grcol0,999 = 0,540 mm.h-1; Grcol0,990 = 0,539 mm.h-1). Následným zvyšovaním koncentrácie glycerolu nad spomínanú úroveň, radiálna rastová rýchlosť mikromycéty klesla a pri av-hodnote média 0,955 ±0,001 (vk = 0,1 %) došlo v priemere k 2,6-násobnému zníženiu. Z uvedeného vyplýva, že pri rovnakej aktivite vody mliečneho modelového média má na rast, resp. inhibíciu F. oxysporum výraznejší vplyv použitie glycerolu na úpravu av-hodnoty prostredia v porovnaní s NaCl. Z grafického znázornenia vplyvu koncentrácie použitých osmoticky účinných látok (NaCl, glycerol) na radiálnu rýchlosť vyjadrenú pomocou Gibsonovej matematického modelu je zjavné, že so zvyšujúcou sa av-hodnotou média smerom k optimálnej pre rast F. oxysporum, sa radiálna rýchlosť zvyšovala oveľa rýchlejšie na médiu s prídavkom glycerolu ako pri raste na médiu s obsahom NaCl. Znalosť vplyvu faktorov obmedzujúcich rast mikromycét môžeme prakticky využiť pri produkcii bezpečných potravín.

Táto práca vznikla aj vďaka programu na podporu mladých výskumníkov na STU.