Využitie katalýzy vodíkovými interakciami v syntéze spirocyklických oxindolov

Authors: Tibor Peňaška 1    Mária Mečiarová 1    Radovan Šebesta 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava 4, Slovenská republika   
Year: 2016
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1457
ISBN: 978-80-972360-0-7

Asymetrická syntéza zlúčenín obsahujúcich spirocyklický oxindolový skelet má veľký význam pri príprave látok s potenciálnou biologickou aktivitou. Spirocyklické oxindoly tvoria významnú skupinu prírodných alkaloidov ale aj potenciálnych farmaceutík, ktoré vykazujú napr. antitumorovú, antibakteriálnu, antituberkulárnu a protizápalovú aktivitu.[1, 2]

Spomínané skelety je možné pripraviť organokatalytickou asymetrickou kaskádovou reakciou rôznych derivátov izatínu, benzylamínu a esterov kyseliny škoricovej, dialkyl-2-benzylidénmalonátov, príp. 2-benzylidénmalónnitrilu. Tento typ reakcie prebieha cez 1,3-protónový prešmyk, po ktorom nasleduje [3+2]-cykloadícia. Reakciu katalyzuje bifunkčný skvaramidový katalyzátor, ktorý katalyzuje reakciu tvorbou vodíkových interakcií s reagujúcimi substrátmi (aktivuje elektrofil aj nukleofil) a zároveň zabezpečuje chirálne prostredie, ktoré určuje vzájomnú priestorovú prístupnosť reaktantov. V spomínanom reakčnom systéme zohrávajú doležitú úlohu aj bázické vlastnosti katalyzátora.

Pomocou trojkomponentovej tandemovej reakcie izatínov, benzylamínu, α,β-nenasýtených esterov bolo zatiaľ pripravených 11 nových spirocyklických oxindolových zlúčenín vo výťažkoch 23−75 %. Reakcia katalyzovaná chinínovým skvaramidom nie je enantioselektívna, ale prebieha v prospech jedného diastereoizoméru. V ďalšom výskume máme v pláne pripraviť väčšiu sériu nových zlúčenín a optimalizovať reakčné podmienky.

[1] Tian, L.; Hu, X.-Q.; Li, Y.-H.; Xu, P.-F. Chem. Commun. 2013,49, 7213−7215.
[2] Liu, J.; Sun, Y.; Zhang, X.; Liang, X.; Wu, Y.; Wang, Y.; Jiang, X. Inflammation and Cell Signaling 2014, 1, 1−4.