Nový druh plachtárky Erigonoplus foveatus na Slovensku (Araneae, Linyphiidae)

Authors: Katarína Hollá 1    Milada Holecová 1    Anna Šestáková 2    Miroslava Šebestová 1   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika    2 Západoslovenské múzeum, Trnava, Slovenská republika   
Year: 2016
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1451
ISBN: 978-80-972360-0-7

V roku 2014 sme na Slovensku prvý krát zaznamenali plachtárku Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912). Počas dvojročného výskumu arborikolných pavúkov borovicových lesov sme získali len jeden exemplár dospelého samca. Materiál bol zozbieraný v Borskej nížine metódou oklepov v júli 2014. Erigonoplus foveatus je ľahko zameniteľný s druhom E. simplex Millidge, 1979. Počas výskumu sme zistili chybnú determináciu bulharského materiálu. Preto navrhujeme zaradiť E. simplex do fauny Bulharska a zároveň zo zoznamu vylúčiť E. foveatus. Na základe zistení sme revidovali rozšírenie oboch druhov v Európe.