Význam vybraných minerálov a vitamínov u pacientov s diagnózou agresívnej parodontitídy

Authors: Beáta Bolerázska 1    Zuzana Guľašová 1    Beáta Hubková 1    Mária Mareková 1   
1 Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ Košice   
Year: 2016
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1448
ISBN: 978-80-972360-0-7

Agresívna parodontitída predstavuje závažnú, rýchlo progredujúcu formu parodontitídy, ktorá primárne, ale nie výhradne postihuje mladých ľudí. Konštantne je pre ňu charakteristické, že pacienti s výnimkou prítomnej parodontitídy sú inak klinicky zdraví, dochádza u nich k rýchlej strate klinického úponu zuba a často je prítomný familiárny výskyt. Doteraz existuje množstvo štúdií, ktoré charakterizujú stav mikronutrientov v sére alebo sline pacientov s chronickou formou, avšak omnoho menej sa zaoberá agresívnou formou, keďže pacienti s takouto diagnózou sú liečení na špecializovaných pracoviskách a je ich aj omnoho menej.   

Cieľom práce bolo biochemickými laboratórnymi metódami stanoviť vybrané minerály (Ca, P, Cu) a vitamín D u pacientov so stanovenou diagnózou agresívnej parodontitídy a porovnať ich so zdravou kontrolnou skupinou. Stanovenie minerálov bolo realizované pomocou spektrofotometrie a stanovenie vitamínu D kompetitívnou imunochemoluminiscenčnou metódou. Výsledky ukázali častejší výskyt vysokej sérovej hodnoty medi u pacientov v porovnaní so zdravými jedincami. Taktiež ich priemerná hodnota bola vyššia. O medi je známe, že môže modulovať imunitné funkcie, jej zvýšená sérová hladina dokáže narúšať metabolizmus kolagénu, a tým podporovať parodontitídu [1]. V oboch skupinách mali jedinci nedostatočné až deficientné sérové hladiny vitamínu D, avšak častejšie sa závažnejší deficit vyskytoval v skupine pozostávajúcej z pacientov s agresívnou parodontitídou. Vitamín D má priamy vplyv na kostný metabolizmus. K jeho ďalším potvrdeným účinkom patrí aj inhibícia mediátorov zápalu, ktoré prispievajú k deštrukcii parodontu a antibiotický účinok na parodontálne patogény [2]. Tieto zistenia poukazujú na možný benefit z použitia vitamínu D v terapii parodontitídy [3]. V nameraných hladinách sérového vápnika a fosforu boli zistené len minimálne rozdiely.

Agresívna parodontitída je ochorením s doteraz neobjasnenou etiológiou a nie je známa ani jej kauzálna prevencia a liečba. Štúdium vybraných minerálov a vitamínu D by mohlo prispieť k rozšíreniu poznatkov o patofyziológii tohto ochorenia a k zefektívneniu liečby pacientov a tým aj k skvalitneniu ich života.

[1]Thomas B, Gautam A, Prasad BR, Kumari S. Evaluation of micronutrient (zinc, copper and iron) levels in periodontitis patients with and without diabetes mellitus type 2: a biochemical study. Indian J Dent Res. 2013 Jul-Aug;24(4):468-73.
[2] Cochran DL. Inflammation and bone loss in periodontal disease. Journal of Periodontology. 2008;79:1569–1576.
[3]Garcia MN, Hildebolt CF, Miley DD, Dixon DA, Couture RA, Spearie CL, Langenwalter EM, Shannon WD, DeychE, MuellerC, CivitelliR.Oneyear effects of vitamin D and calcium supplementation on chronic periodontitis. J Periodontol. 2011 Jan;82(1):25-32.