Analýza vybraných mikroRNA u pacientov s kolorektálnym tumorom

Authors: Martina Krutáková 1    Miroslava Šarlinová 1    Mirko Halaša 2    Ľudovít Mušák 3    Robert Ilie 4    Ondřej Slabý 4,5    Erika Halašová 6,1   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová medicína, Malá Hora 11161/4C 03601 Martin, Slovenská republika, sarlinova@jfmed.uniba.sk    2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Chirurgická klinika a Transplantačné centrum UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin    3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin    4 Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut CEITEC, Laboratórium molekulárnej onkológie II- solídne nádory, Bohunice, 625 00 Brno, Česká republika    5 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno 65653, Česká Republika    6 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biológie, Malá Hora 4, 03601 Martin   
Year: 2016
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1439
ISBN: 978-80-972360-0-7

Štúdium molekúl mikroRNA predstavuje rýchlo sa rozširujúcu oblasť molekulárnej biológie a poznatky o ich regulačnej úlohe sa stávajú jedným zo základných stavebných kameňov nádorovej biológie. Reprezentujú významnú oblasť RNA molekúl, ktorá má nezastupiteľné miesto v regulácii génovej expresie a tým zohrávajú dôležitú úlohu aj v procesoch malígnej transformácie.

Cieľom štúdie bolo pomocou metódy kvantitatívnej RT-PCR analyzovať expresie vybraných mikroRNA (miR- 143, miR-221, miR-21, let-7a, miR-155) u pacientov s kolorektálnym karcinómom a priebežne sledovať zmeny ich expresie pri danom ochorení.

Do tejto štúdie bolo zaradených spolu 65 respondentov vo veku 40 až 85 rokov. Súbor  pacientov s diagnostikovaným a histologicky potvrdeným kolorektálnym karcinómom tvorilo 35 jedincov. Celkový počet respondentov v kontrolnej skupine vzoriek tvorilo 30 osôb.

V rámci hľadania vhodnej endogénnej kontroly sme testovali celkovo 55 vzoriek, z toho súbor tvorilo 25 pacientov a 30 kontrolných jedincov. Na základe literatúry sme vybrali troch potenciálnych kandidátov, a to  RNU6B, RNU44, RNU48. V našom súbore vzoriek krvi boli všetky tri skúmané referenčné gény vo vzorkách exprimované. Získané dáta uvedených endogénnych kontrol sme vyhodnotili pomocou softvéru GenEx, ktorý pozostáva z algoritmov geNorm a NormFinder. Pre naše merania sme z výsledkov analýz na normalizáciu dát expresie študovaných mikroRNA zvolili ako vhodnú kontrolu referenčný gén RNU48. Pri analýzach sme pozorovali štatisticky významne zvýšenú expresiu sledovaných miRNA v krvi pacientov s CRC pre miR-143 (p < 0,0001), miR-221 (p < 0,0001), miR-21 (p = 0,0195) a let-7a  (p = 0,0417) oproti kontrolným jedincom. Na základe získaných výsledkov sme nezistili štatistickú významnosť pre miR-155, hoci jej hladina bola u pacientov s CRC (p = 0,375) mierne znížená. Podľa štatistickej významnosti a z výsledkov ROC analýzy môžeme vysloviť názor, že miR-143 (p < 0,0001), miR-221 (p < 0,0001) a miR-21 (p = 0,0195) môžu slúžiť ako významné potenciálne biomarkery u pacientov s kolorektálnym karcinómom. Zvýšená alebo znížená expresia voľne cirkulujúcich miRNA v periférnej krvi, prípadne v iných telových tekutinách by sa mohla stať základom nových neinvazívnych diagnostických postupov. Predpokladom však musí byť jasná diferenciálna expresia medzi patologickými a kontrolnými vzorkami, ktorá je detegovaná najlepšie v skorých štádiách ochorenia a v diagnosticky relevantných vzorkách (napr. krv, plazma/sérum, moč).

Táto práca bola podporená projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin).“ ITMS kód projektu: 26220220187, ďalej projektom Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení, ITMS: 26220220153, spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a grantom Ministerstvom zdravotníctva SR, číslo: MZ 2012/25-UK-UKMA2.