Analýza krajinno-ekologického prístupu a prvkov využitia krajiny vo vzťahu k vtáčím spoločenstvám Dolnovážskej nivy pomocou metodiky CORINE Land Cover

Authors: Jozef Lacko 1    Marek Súľovský 2   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika    2 Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PriF UK, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava 4   
Year: 2016
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1435
ISBN: 978-80-972360-0-7

Na dvoch plochách skúmaného územia (Piešťany a Nové Mesto nad Váhom) o celkovej rozlohe 1726 ha sme pri mapovaní krajinnej štruktúry identifikovali 29 krajinných prvkov. Analýzy jednotlivých krajinných prvkov boli vykonané v prostredí programu ArcGIS 10.3. [1] pomocou metodikou CORINE Land Cover s kódovým označením mapových tried [2]. Najväčšiu plochu zaberala orná pôda, listnaté lesy, mozaiky polí, lúk a trávne porasty s rozptýlenými stromami a krami. V rámci hniezdneho obdobia 2015 sme zaznamenali 65 druhov a 1222 jedincov na celom skúmanom území. Jednotlivé druhy sme klasifikovali do hlavných tried krajinných prvkov na základe preferencii habitatov a ich ekologických nárokov. Do kategórie „urbanizované a technizované areály“ sme zaradili 4 druhy a 38 jedincov, do kategórie „areály ťažieb, skládok a výstavieb“  3 druhy a 21 jedincov, do kategórie „areály sídelnej zelene“ 15 druhov a z toho 388 jedincov. Kategória „orná pôda“ zahrňovala 4 druhy a 111 jedincov, kategória „mozaika lúk, pasienkov a trvalých kultúr“  3 druhy a 50 jedincov, kategória „listnaté lesy“ 20 druhov a 277 jedincov, kategória „krovinaté porasty“ 4 druhy a 86 jedincov, kategória „holiny a areály s nesúvislou vegetačnou pokrývkou“ 2 druhy a 12 jedincov a do kategórii „vnútrozemské vody“ bolo  zadelených 10 druhov, z toho 239 jedincov.

[1] ESRI 2011. ArcGIS Desktop: Release 10. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute.
[2] Druga, M., Falťan, V., Herichová M. 2015. Návrh modifikácie metodiky CORINE Land Cover pre účely mapovania historických zmien krajinnej pokrývky na území Slovenska v mierke 1:10 000 – príkladová štúdia historického k.ú. Batizovce. In Geographia Cassoviensis, 9(1), 18 pp.