Asociácia mikroRNA u nádorových ochorení

Authors: Miroslava Šarlinová 1    Mirko Halaša 2    Dušan Mištuna 2    Robert Iliev 3    Ondřej Slabý 3,4    Erika Halašová 1,5   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová medicína, Malá Hora 11161/4C 03601 Martin, Slovenská republika    2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Chirurgická klinika a Transplantačné centrum UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin    3 Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut CEITEC, Laboratórium molekulárnej onkológie II- solídne nádory, Bohunice, 625 00 Brno, Česká republika    4 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno 65653, Česká Republika    5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biológie, Malá Hora 4, 03601 Martin   
Year: 2016
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1434
ISBN: 978-80-972360-0-7

Kolorektálny karcinóm (CRC) predstavuje závažný celosvetový zdravotný problém. Napriek prevencii a skríningu má toto ochorenie stúpajúcu tendenciu a vysokú mortalitu. Je preto potrebné zavádzať nové, neinvazívne, ale dostatočne citlivé metódy detekcie tejto choroby. V súčasnosti sa zdajú byť vhodnými biomarkermi tkanivovo a nádorovo špecifické mikroRNA. V našej štúdii bolo celkovo vyšetrených 71 pacientov s histologicky potvrdeným CRC. Kontrolnú skupinu tvorilo 80 zdanlivo zdravých osôb. Zo vzoriek periférnej krvi bola pomocou kvantitatívnej Real-Time PCR metódy stanovená expresia 10 mikroRNA: miR-143, miR-145, miR-221, miR-27a-3p, miR-21, let-7a, miR-126, miR-155, miR-31, miR-150. Analýza vybraných miRNA a štatistické zhodnotenie výsledkov bolo realizované v programe GraphPad Prism 5. Rozdiel v hladinách expresie jednotlivých miRNA bol testovaný Mann-Whitneyovým nepárovým testom a miera expresie štatisticky významných miRNA, vo vzťahu ku karcinómu kolorekta, ROC analýzou. Vo vzorkách periférnej krvi pacientov s CRC bola, v porovnaní s kontrolnou skupinou, štatisticky významne vyššia expresia miR-21 (p < 0,0001), miR-221 (p < 0,0001), miR-143 (p < 0,0001) a miR-145 (p < 0,0002) a naopak významne nižšia expresia miR-150 (p = 0,0054). Kombinovanou ROC analýzou (p < 0,0001) sa preukázalo, že pomocou miR-21, miR-221, miR-143, miR-145, miR-150 dokážeme rozlíšiť pacientov s CRC od kontrolných jedincov na 90 %. Korelácia medzi sledovanými miRNA a klinicko-patologickými parametrami sa nepotvrdila. Záverom možno konštatovať, že v periférnej krvi u pacientov s CRC bola zmenená expresia miR-21, miR-221, miR-143, miR-145 a miR-150. Tieto zmeny môžu súvisieť s prejavom ochorenia a mohli by byť využité ako diagnostické markery CRC. Súčasne by stanovenie profilov miRNA z krvi mohlo prispieť nielen k včasnej diagnostike tohto ochorenia, ale prispieť aj k určeniu prediktívnych faktorov, ktoré by umožnili cielenú a personifikovanú liečbu týchto pacientov.

Táto práca bola podporená projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“ ITMS kód projektu: 26220220187, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a projektom Ministerstvom zdravotníctva SR, číslo: MZ 2012/25-UK-UKMA2.