Vplyv albendazolu a transfer faktora na imunitnú odpoveď u myší infikovaných larválnymi štádiami pásomnice M. vogae

Authors: Terézia Mačák Kubašková 1    Gabriela Hrčková 1    Dagmar Mudroňová 2    Mária Grohoľová 1   
1 Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, Košice    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, Košice   
Year: 2016
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1432
ISBN: 978-80-972360-0-7

Larválne štádium pásomnice Mesocestoides vogae (syn. M. corti), nazývané aj tetratyrídium, je schopné v organizme medzihoditeľa rásť a asexuálne proliferovať. Typickým miestom lokalizácie tetratyrídií u myší je hlavne pečeň a peritoneálna dutina, kde vyvolávajú zápal, fibrózu a ascites. Všeobecne platí, že larválne cestózy, rovnako ako iné infekcie helmintami, sa vyznačujú rozvojom najprv Th1 typu imunitnej reakcie, ktorá je sprevádzaná zvýšením hladiny IFN-y a následne Th2 typom imunitnej odpovede, ktorá umožňuje ich dlhodobé prežívanie v organizme hostiteľa. Avšak, infekcia vyvolaná larválnymi štádiami M. vogae je už od 7. dňa po infekcii sprevádzaná predovšetkým Th2 typom imunitnej odpovede, počas ktorej dominuje zvýšená hladina IL-4 a IL-10. Liekom voľby pri medikamentóznej terapii cestodóz je benzimidazolové antihelmintikum albendazol.

Cieľom tejto práce bolo sledovať lokálnu (v peritoneálnej dutine) a systémovú (slezina a sérum) imunitnú odpoveď u myší infikovaných M. vogae po podávaní antihelmintika albendazolu (ABZ) a transfer faktora (TF). TF je súčasťou nízkomolekulárnej frakcie (≤10kDa) získanej z leukocytov zdravých darcov, od ktorého sa očakáva, že normalizuje imunitné mechanizmy.

Experimenty boli vykonávané na ICR myškách (samcoch), ktoré boli rozdelené do 5 skupín: negatívna kontrolná skupina (neinfikovaná a neošetrená); skupina len infikovaných (orálne larvami M. vogae); infikované a liečené iba ABZ; infikované a liečené kombináciou ABZ a TF; infikované a liečené iba TF. ABZ a TF bol podávaný počas 10 dní, a to od 14. dňa do 24. dňa infekcie. Po skončení terapie (25. deň infekcie) boli odobrané vzorky séra, sleziny, pečene, buniek a lariev z brušnej dutiny. Expresia povrchových markerov buniek sleziny a peritoneálnej dutiny (CD4+, CD8+, CD49b+) bola detegovaná prietokovou cytometriou, pomocou monoklonálnych protilátok značených fluorochrómom. Koncentrácia cytokínov v sére, v supernatantoch nestimulovaných splenocytov (IFN-γ, IL-1, IL-4, IL-6, IL-17 a TGF-β) a taktiež proliferácia splenocytov bola meraná ELISA metódou .

Naše výsledky potvrdzujú, že TF má významné imunomodulačné vlastnosti. V terapeutickej skupine, kde bol podávaný ABZ v kombinácii s TF sme v porovnaní s neliečenou skupinou zaznamenali stimuláciu proliferácie T-lymfocytov sleziny a taktiež nárast CD4+/CD8- buniek (T-helper buniek) v peritoneálnej dutine a slezine. Signifikantný nárast týchto buniek bol pozorovaný aj po monoterapii s TF, pri ktorej sme v slezine zaznamenali navyše aj vyššie percento CD4+/CD8+ buniek (mladé a pamäťové T-lymfocyty) a CD49b+/CD8+ buniek (NKT-bunky). Koncentrácia IFN-y, IL-4, IL-6, IL-17 a TGF-β bola v kombinovanej terapeutickej skupine významne znížená oproti skupine bez akejkoľvek terapie. Naopak podávanie samotného TF infikovaným myšiam indukovalo výrazný nárast IL-6 v sére a IL-17 v supenatantoch nestimulovaných splenocytov. Naše výsledky ukazujú, že z hľadiska modulácie imunitnej odpovede, ako aj redukcie počtu larválnych štádií, je liečba larválnej cestodózy kombináciou antihelmintika a leukocytárneho extraktu účinnejšia ako liečba samotným albendazolom.