Je fibromyalgia spôsobená syndrómom bakteriálneho prerastania?

Authors: Dávid Líška 1    Daniel Gurín 1   
1 Slovenská zdravotnícka univerzita/Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica, Slovensko   
Year: 2016
Section: Open section for students
Abstract No.: 1429
ISBN: 978-80-972360-0-7

Fibromyalgia je nezápalové, reumatologické ochorenie mäkkých tkanív, ktoré je spojené s generalizovanými bolesťami. Pod pojmom fibromyalgia rozumieme ochorenie, ktoré je charakterizované dlhotrvajúcimi bolesťami pohybového aparátu (šľachy, svaly). Okrem toho je prítomný značný počet ďalších príznakov ako chronická únava, depresie, poruchy spánku, syndróm dráždivého čreva, úzkosť, psychický stres. Už Hippokrates tvrdil, že každé ochorenie začína v tráviacom trakte. Je fibromyalgia zapríčinená syndrómom bakteriálneho prerastania? Ľudský mikrobiálny systém je tvorený komplexnou polymikrobiálnou ekológiou, ktorá je charakterizovaná vysokou denzitou, rozdielnosťou, a interakciou. Dysbalancia tejto mikrobiálnej ekológie sa môže prejaviť ako syndróm bakteriálneho prerastania (SIBO). Etiológia ochorenia je väčšinou komplexná. Asociácia syndrómu bakteriálneho prerastania  s rôznymi ochoreniami je zaujímavá problematika. Azda najznámejšou je asociácia so syndrómom dráždivého čreva. Nás zaujímalo najmä spojenie s fibromyalgiou.   V klinickej praxi môžeme u pacientov s diagnózou fibromyalgie často vidieť práve toto spojenie. Odpoveď na to, či je fibromyalgia zapríčinená syndrómom bakteriálneho prerastania si vyžaduje pozornosť. V rámci prieskumu sme oslovili lekárov, zdravotníckych pracovníkov a nakoniec pacientov s diagnostikovanou fibromyalgiou s cieľom získať informácie o možných koreláciách, prípadne kauzalitách týchto dvoch patologických stavov. Na získanie údajov sme si vybrali metódu ankety. Anketa bola zameraná na všeobecnú problematiku syndrómu bakteriálneho prerastania a fibromyalgie. Anketa obsahovala šesť krúžkovacích otázok a jednu otvorenú, kde mohli respondenti vyjadriť svoje pripomienky. Prieskumnú skupinu tvorilo 20 pacientov s diagnostikovanou fibromyalgiou 26 lekárov 17 fyzioterapeutov 5 ošetrovateľov. Hlavnou súčasťou prieskumu tiež bolo zistiť informovanosť o  jednotlivých ochoreniach. Koreláciu, ktorú sa nám podarilo objaviť sa blíži ku štúdií M. Pimentella a kolektívu, treba však poznamenať, že sme vyhľadávali v pacientskej skupine syndrómu bakteriálneho prerastania. V praxi sme objavili pacientov, u ktorých fibromyalgický syndróm vymizol 13/16, aj u ktorých došlo k redukcií symptómov 3/6 po eradikácií syndrómu bakteriálneho prerastania. Hlavným cieľom bolo upozorniť na dané problematiky a podnietiť k ďalšiemu výskumu na Slovensku. 

1. Croagh C, Shepherd SJ, Berryman M, Muir JG, Gibson PR. Pilot study on the effect of reducing dietary FODMAP intake on bowel function in patients without a colon.  Inflamm. Bowel Dis. 2007;13(12):1522-8. 
2. Domsic R, Fasanella K, Bielefeldt K. Gastrointestinal manifestations of systemic sclerosis. Dig Dis Sci.2008;53:1163–1174.
3: Ford AC, Spiegel BM, Talley NJ, Moayyedi P. Small intestinal bacterial overgrowth in irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2009;7:1279–1286.
4. Gibson PR and Shepherd SJ. Food Choice as a Key Management Strategy for Functional Gastrointestinal Symptoms  Am. J. Gastroenterol. 2012; 107:657–666.

5. Kurland JE, Coyle WJ, Winkleyr A, Zable E, 2006. Prevalence of irritable bowel syndrome and depression in fibromyalgia.
6. Lauritano EC , Bilotta AL, Gabrielli M, Scarpellini E, Lupascu A, Laginestra A, Novi M, Sottili S, Serricchio M, Cammarota G, Gasbarrini G, Pontecorvi A,Gasbarrini A. 2007. Associationbetween hypothyroidism and small intestinal bacterial overgrowth.
7. Parodi A,Paolino S,Greco A,Drago F,Mansi C,Rebora A,Parodi AU,Savarino V (May 2008). "Small Intestinal Bacterial Overgrowth in Rosacea: Clinical Effectiveness of Its Eradication". Clin Gastroenterol Hepatol. 6 (7): 759–64.
8. Pimentel M, Chow EJ, Lin HC. Normalization of lactulose breath testing correlates with symptom improvement in irritable bowel syndrome. a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Am J Gastroenterol. 2003;98:412–419.
9. Shepherd SJ and Gibson PR Fructose malabsorption and symptoms of irritable bowel syndrome: guidelines for effective dietary management J. Am. Diet. Assoc.2006;106:1631-1639.
10. Shepherd SJ, MCE Lomer and Gibson PR Short-Chain Carbohydrates and Functional Gastrointestinal Disorders Am. J. Gastroenterol.  2013;108:707-717.
11. Wallace DJ, Hallequa DS, 2004. Fibromyalgia: the gastrointestinal link.
12. Pimentel M,  a kolektív   2004 A link between irritable bowel syndrome and fibromyalgia may be related to findings on lactulose breath testing.
http://ard.bmj.com/content/63/4/450.full.