Ankylozujúca spondylitída a bezškrobová diéta

Authors: Dávid Líška 1    Daniel Gurín 0   
1 Slovenská zdravotnícka univerzita/Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica, Slovensko    2    
Year: 2016
Section: Open section for students
Abstract No.: 1428
ISBN: 978-80-972360-0-7

Ankylozujúca spondylitída (M. Bechterev) je chronické zápalové reumatologické ochorenie, ktoré postihuje axiálny skelet. Patrí do skupiny séronegatívnych spondylartropatií. Najčastejšia je asociácia s histokompatibilným antigénom HLAB27. Histokompatibilný antigén HLAB27 je genetický určená, imunologický aktívna oblasť na povrchu bunky. Najvyššiu prevalenciu sa podarilo objaviť u Eskimákov kde je výskyt okolo 40% pričom výskyt séronegatívnych spondylartropatíi vrátane ankylozujúcej spondylitídy je veľmi nízky. Ochorenie spôsobuje typickú svalovú stuhnutosť a bolesť. Najčastejšie postihuje sakroiliakálny kĺb. Teória molekulárnej mimikry hovorí o napodobňovaní jednej molekuly inou. Najznámejšia je asociácia ankylozujúcej spondylitídy s Klebsiellou pneumoniae. Klebsiella pn. hydrolyzuje škrob pomocou enzýmov pullunase a izoamylase škrob. Preukázaná zhoda sekvencií Gln-Thr-Asp-Arg-Glu-Asp. ktoré sa nachádzajú na väzbovej časti HLAB27 a zároveň enzýmu nitrát reduktázy Klebsielly Pn. Je nízko/bezškrobová diéta riešením pre ankylozujúcu spondylitídu? Na základe našej práce pre niektorých pacientov rozhodne áno. Na zistenie potrebných údajov sme si zvolili metódu prieskumu. Prieskum bol vykonávaný u lekárov, zdravotníckeho personálu a nakoniec u pacientov, ktorí pri liečbe svojho ochorenia používajú bezškrobovú/nízkoškrobovú diétu. Prieskumnú skupinu tvorilo 24 pacientov s ochorením M. Bechterev a 29 lekárov a 17 fyzioterapeutov a 5 ošetrovateľov. Subjektívny názor pacientov na takýto spôsob liečby bol veľmi pozitívny. Na získanie údajov sme si vybrali metódu ankety. Anketa bola zameraná na všeobecný prehľad liečebných praktík používaných na ankylozujúcu spondylitídu. Anketa obsahovala šesť krúžkovacích otázok a jednu, kde mohli respondenti vyjadriť svoje pripomienky. Na zistenie potrebných informácii sme oslovili pacientske skupiny, ktoré využívajú redukciu škrobu pri svojom ochorení. Pacienti mali možnosť označiť efekt   diéty na ich ochorenie  stupnicou od 1 do 10. Pričom známka 10 predstavovala najlepší efekt.  Priemerná známka bola 8,95. Z lekárskej časti iba dvaja reumatológovia uviedli, že používajú pri liečbe ankylozujúcej spondylitídy bezškrobovú diétu. Efekt hodnotili zhodne známkou 8. Strava má veľký význam pre liečbu ochorení. Našli sme aj  pacientov, ktorí udávali bezpríznakovosť.  Podľa našej práce by bez/nízkoškrobová strava mohla mať terapeutický účinok pre pacientov s ochorením spojeným s histokompatibilným antigénom HLAB27, čo súhlasí s celoživotnou prácou Prof. Alana Ebringera, a zároveň poukazuje na význam personalizovanej medicíny v zmysle toho, že čo môže jednému človeku prospievať môže druhému škodiť.  Nesmieme vnímať ochorenia mimo kontext evolúcie. Dôležitou otázkou je to prečo sa stávame chorými a nielen to, že sme chorými. Jedným z hlavných cieľov práce bolo upozorniť na tento neškodný spôsob terapie a podnietiť k ďalším výskumom na Slovensku. 

1. Ahmadi a kolektív 1998. Antibodies to Klebsiella pneumoniae nitrogenase reductase in patients with ankylosing spondylitis http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9797574
2. Alexeeva L. a kolektív 1994. Prevalence of spondylartropathies and HLAB27 in the native population of Chukotka, Russia http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7699632
3. Brewerton D. A.,  Hart F. D,  Nicholls A., M. Caffrey, D. C. James, and R. D. Sturrock, “Ankylosing spondylitis and HL-A 27,” Lancet, vol. 1, no. 7809, pp. 904–907, 1973
4. Bover GS. a koletív 1994. Prevalence of spondylartropathies in Alaskan Eskimov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7699631
5. Carpenter D. et al. 2015. Obesity, starch digestion and amylase: association between copy number variants at human salivary (AMY1) and pancreatic (AMY2) amylase genes.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25788522
6. Ebringer A. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebringer%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8835505
7. Ebringer A., Rashid, Tiwana, Wilson 2007. A possible link between Crohn's disease and ankylosing spondylitis via Klebsiella infections.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16941202
8. Ebringer A., Rashid T., and Wilson C., “Ankylosing spondylitis, HLA B27,  Klebsiella and “Popper sequences”,” Current Rheumatology Reviews, vol. 7, no. 4, pp. 322–331, 2011.
9. Ebringer. A and C. Wilson, “The use of a low starch diet in the treatment of patients suffering from ankylosing spondylitis,” Clinical Rheumatology, vol. 15, no. 1, pp. 62–66, 1996. 
10. Ebringer a kolektív 1996. Molecular mimicry: the geographical distribution of immune responses to Klebsiella in ankylosing spondylitis and its relevance to therapy.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8835505?dopt=AbstractPlus
11. Mcorist AL. a kolektív, 2010. Fecal butyrate levels vary widely among individuals but are usually increased by a diet high in resistant starch.
Schwimbeck P. L,  Yu D.T, Oldstone  M.B, 1987. Autoantibodies to HLA B27 in the sera of HLA B27 patients with ankylosing spondylitis and Reiter's syndrome. Molecular mimicry with Klebsiella pneumoniae as potential mechanism of autoimmune disease.