Environmentálny potenciál zelenej riasy Parachlorella kessleri pri bioremediácii nadbytočného amoniaku z akvatických habitatov

Authors: Michal Hrčka 1    Peter Váczi 2    Miloš Barták 2    Martin Bačkor 1   
1 Ustav Biologických a ekologických vied, katedra Botaniky a Fyziológie rastlín, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská Republika    2 Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brne, Česká republika   
Year: 2016
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1427
ISBN: 978-80-972360-0-7

V tejto štúdii sme sa zaoberali problematikou nadmerného znečistenia vodného prostredia amónnym dusíkom. Amónny dusík vo vyšších koncentráciách je všeobecné škodlivý pre živé organizmy. Pri tejto problematike sme sa snažili navrhnúť a overiť systém efektívnej bioremediácie znečistených vodných médií pomocou organizmov, ktoré využívajú dusík pre svoje životne potrebné reakcie. Riasa Parachlorella kessleri  bola testovaná na jej potenciál absorbovať amónny dusík z tekutého média. Simulovali sme prirodzené podmienky pri rôznych koncentráciách dusíka v médiu. Tieto mali simulovať rôzne stupne znečistenia. Ako zásobná forma amónneho dusíka bol použitý chlórid amónny ( NH4Cl ) ktorý bol aplikovaný do kultivačného média ( Boldovo bazálne médium ) .  Merania boli uskutočnené pomocou amoniakovej elektródy každých 24 hodín v rátane lag fázy riasy po dobu piatich dní. Po uplynutí 24 hodín začala riasa s absorpciou dusíka v médiu a to aj pri oficiálne letálnej koncentrácii 60 mM.  V priebehu piatich dní bola riasa Parachlorella kessleri schopná absorbovať z média približne 20% z pôvodnej koncentrácie amónneho dusíka v médiu a pri tom si zachovala svoju viabilitu. Výsledky tejto štúdie by mohli pomôcť pri ďalšom navrhovaní efektívnych metód na bioremediáciu znečistených vôd pomocou živých organizmov a to nielen pri znečistení dusíkom, ale aj inými škodlivými organickými a anorganickými látkami.

            

Výsledky boli získané v rámci projektu KVARK ( ITMS: 26110230084 ).