Multirezistentný bakteriálny izolát 20B z tráviaceho traktu korytnačky stepnej Testudo horsfieldii

Authors: Anna Onderková 1    Olga Konieczna 2    Dariusz Wasyl 2    Peter Pristaš 1,3   
1 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice    2 Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, Poľsko    3 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Slovenská akadémia vied, Košice   
Year: 2016
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1418
ISBN: 978-80-972360-0-7

Korytnačky patria medzi obľúbené domáce zvieratá. Prevažná väčšina je dovážaná z exotických krajín, čo sa odráža aj na druhovej odlišnosti v mikroflóre ich gastrointestinálneho traktu. Takéto korytnačky môžu byť prameňom nákazy exotickými baktériami z rodu Salmonella. V ich organizme sa však nachádzajú aj ďalšie potenciálne nebezpečné baktérie. Multirezistentný bakteriálny izolát 20B bol odobratý z tráviaceho traktu korytnačky stepnej (Testudo horsfieldii) z Uzbekistanu, uhynutej počas transportu do Poľska. Výsledok MALDI-TOF analýzy preukázal, že ide o gramnegatívnu baktériu patriacu do skupiny Escherichia/Shigella. Antibiotická multirezistencia bola zistená testovaním pomocou antibiotických diskov, pričom izolát bol rezistentný na 9 z 10 použitých antibiotík (tigecyklín, nalidixín, gentamycín, trimethoprim, sulfomethoxazol, ampicilín, tetracyklín, neomycín a streptomycín) a senzitívny na chloramfenikol. Test citlivosti na antibiotiká preukázal rezistenciu na ampicilín pri minimálnej inhibičnej koncentrácii (MIC) 256 µg/ml a senzitivitu na ampicilín/sulbaktam pri MIC 8 µg/ml. Pomocou PCR analýzy sme v genóme izolátu 20B dokázali prítomnosť génov pre ß-laktamázy CTX, OXA a TEM. Z nich je však exprimovaný pravdepodobne len gén pre TEM laktamázu vzhľadom na citlivosť ku kombinácii antibiotík ampicilín/sulbaktam. Analýzou genómovej DNA sa u izolátu 20B zistila prítomnosť plazmidov. Plazmidy sa podieľajú na laterálnom prenose DNA a u enterobaktérií sú najčastejším spôsobom prenosu rezistencie voči ampicilínu. Transformačnými experimentmi sa nám však nepodarilo preniesť rezistenciu voči ampicilínu do buniek laboratórneho kmeňa Escherichia coli ER2267. Pre charakterizáciu plazmidov izolátu 20B sme použili transpozónovú mutagenézu, keď sme do ich genómu vložili transpozón CamR. Po transformácii E. coli ER2267 a kultivácii na selektívnom médiu sme získali viaceré mutantné plazmidy. Restrikčnou analýzou získaných rekombinantov sme detegovali prítomnosť dvoch typov plazmidov, na charakterizácii ktorých ďalej pracujeme.

Táto práca bola realizovaná vďaka grantu VEGA 2/0087/14.