Proteomická analýza pšenice letnej

Authors: Dana Miháliková 1    Zdenka Gálová 1   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra biochémie a biotechnológie, Nitra, Slovensko   
Year: 2016
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1417
ISBN: 978-80-972360-0-7

Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum L.) patrí medzi najdôležitejšie potravinárske plodiny [1]. Je základným zdrojom ľudskej výživy a jej zrno sa využíva predovšetkým na výrobu chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov [2]. Pri pečení chleba je mimoriadne dôležité chemické zloženie zrna, najmä obsah lepkových bielkovín, ktoré určuje pekárske vlastnosti múky, a s tým súvisiacu kvalitu chleba a pečiva. Technologickú kvalitu pšenice významne ovplyvňuje frakčná skladba bielkovín, najmä zastúpenie albumínov, globulínov, prolamínov a glutelínov [3]. Cieľom našej práce bolo analyzovať súbor siedmich  odrôd pšenice letnej, formy ozimnej (Triticum aestivum L.), ktoré boli dopestované na šľachtiteľskej stanici Hordeum s.r.o v Sládkovičove, z hľadiska nutričnej a technologickej kvality. V celozrnnom šrote vzoriek sme stanovili obsah celkového dusíka podľa Kjeldahla a z neho prepočtom (Ncx5,7) obsah hrubého proteínu, ďalej koeficient nutričnej kvality, frakčnú skladbu bielkovín podľa Golenkova (ICC metóda), aktivitu alfa-amyláz Spofa testom, alkalických, neutrálnych a kyslých proteáz S-testom. Z matematicko-štatistického spracovania výsledkov vyplýva, že obsah hrubých bielkovín varíroval od 7,52 % do 10,72 %, pričom najvyšší obsah bielkovín dosiahla odroda Bertold. Z uvedeného je možné konštatovať, že analyzované odrody pšenice letnej možno zaradiť k stredne až nízko bielkovinovým odrodám. Nutričná kvalita pšenice bola určená na základe stanovenia koeficienta nutričnej kvality a zastúpenia cytoplazmatických bielkovín, ktoré sa vyznačujú vysokým zastúpením esenciálnych aminokyselín. Z uvedeného pohľadu sme najlepšiu výživnú kvalitu zistili v odrodách Filemon (KNK = 110,42 %) a Rupert (KNK = 106,52 %). Technologickú kvalitu sme stanovili zo zastúpenia zásobných bielkovín. V tomto smere najlepšiu technologickú kvalitu vykazovala odroda Bertold (69,68 %). V procese klíčenia zrna dochádza k zvyšovaniu aktivity niektorých amylolytických a proteolytických enzýmov, ktoré zhoršujú technologickú kvalitu zrna pšenice. Špecifická aktivita alfa-amyláz, alkalických, neutrálnych a kyslých proteáz v suchom zrne pšenice bola nízka, čo svedčí o dobrej pekárskej kvalite analyzovaného súboru pšenice letnej, formy ozimnej a možno všetky odrody odporučiť na potravinárske využitie.

Vedecká publikácia vznikla s podporou Výskumného centra AgroBioTech vybudovaného v rámci projektu Vybudovanie výskumného centra “AgrobioTech” ITMS 26220220180 (50 %) a KEGA projektu č. 021SPU-4/2015 (50 %).
[1] Guerrieri, N. Proteins in Food Processing, 2004, p. 176-196.
[2] Prugar, J. et al., Kvalita rostlinných produktů na prahu 3.tisíciletí. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Praha, 2008, 326.
[3] Gálová, Z. et al., Bielkovinové a DNA markery pšenice. SPU, Nitra, 2011, 175.