Produkcia C-domény peroxidázy 2 z Magnaporthae oryzae v Escherichia coli

Authors: Monika Chovanová 1    Eva Struhárňanská 1    Zdenko Levarski 2    Martin Šafránek 1    Stanislava Bírová 1    Stanislav Stuchlík 1    Ján Turňa 1,2   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava 4, Slovenská republika    2 Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 84215 Bratislava 4, Slovenská republika   
Year: 2016
Section: Open section for students
Abstract No.: 1415
ISBN: 978-80-972360-0-7

Cieľom práce bol návrh a dizajn expresného systému a úspešná produkcia domény peroxidázy 2 z Magnoporthae oryzae v systéme E. coli. Na rozdiel od bifunkčných enzýmov, ktoré majú dvojakú katalytickú aktivitu (katalázovú a peroxidázovú), spomínaná C-terminálna doména by mala mať len peroxidázovú aktivitu [1].

Peroxidázy sú široko využívané v klinickej biochémii a enzýmových imunologických skúškach [2,3].  Medzi nové významné aplikácie patrí čistenie odpadových vôd s obsahom fenolových zlúčenín, syntéza rôznych aromatických chemikálií a tiež odstránenie peroxidu z potravín a priemyselného odpadu [4].

Na návrh vhodného expresného systému sme použili tri kmene E. coli transformované plazmidom nesúcim gén pre doménu peroxidázy 2. Z dôvodu zvýšenia podielu solubilného proteínu a zvýšenia biomasy sme pracovali s rôznymi kultivačnými podmienkami . Zistili sme, že proteín sa produkuje vo forme inklúznych teliesok, avšak pre aktivitu proteínu je potrebná solubilná forma. Preto v ďalších experimentoch budú navrhnuté nové stratégie produkcie solubilného proteínu v E. coli.

Príspevok je výsledkom realizácie projektov „Syntetická biológia a produkcia peroxidáz de novo“ (APVV-14-0375), „Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave“ (ITMS 26240220086) a „Príprava biologicky aktívnych látok na báze rekombinantných proteínov“ (ITMS 26240220048) na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z ERDF.
[1] Zámocký M., Droghetti E., Bellei M., et al. (2012) Biochimie. 94, p. 673-683.
[2] Vamos-Vigyazo L. (1981), Crit. Rev. Food Sci., p. 84-127.
[3] Lin Z. F., Chen L. H., Zhang W. Q. (1996), Process Biochem., p. 443-448.
[4] Agostini E., Hernandez- Ruiz J., Arnao M. B., et al. (2002), Biotechnol. Appl. Bioc., p. 1-7.