Existují rozdíly v druhovém složení a diverzitě vodních rostlin v různých typech biotopů?

Authors: Kateřina Bubíková 1    Richard Hrivnák 1   
1 Botanický ústav SAV, Bratislava, Slovakia   
Year: 2016
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1410
ISBN: 978-80-972360-0-7

Vodní biotopy patří ve všeobecnosti mezi jedny z nejohroženějších vůbec. Pro jejich efektivní ochranu je potřebné vědět, které typy lokalit hostí jaké druhy, zda se nějak liší v druhové bohatosti a rozmanitosti, a které faktory prostředí jich ovlivňují. Tradiční výzkum je zpravidla zaměřený na jeden typ biotopu, případně pouze na stojaté, nebo tekoucí vody. Výsledky těchto samostaných studií nejsou úplně jednotné; ukazuje se, že malé vodní nádrže s rozlohou do 3–4 hektarů vykazují nejvyšší bohatost a rozmanitost napříč Evropou (např. [1, 2]). Některé studie považují kanály za druhově velmi bohaté [3, 4], jiné naopak za nejchudší [5]. Cílem této práce je porovnání druhového složení, diverzity a zastoupení ohrožených druhů v různých typech biotopů.

V modelovém údolí řeky Váh jsme studovali druhové složení 4 typů biotopů: řek, potoků, kanálů a stojatých vod. Pro každý typ jsme vybrali 25 lokalit napříč celým územím. Celkově jsme zaznamenali 53 hydrofytů a amfifytů. Nejbohatšími biotopy byly kanály (3,4 druhů na lokalitu), pak stojaté vody (3,12), řeky (2,32) a potoky (2,04). Porovnání Kruskall-Wallis testem neukázalo signifikantní rozdíl v druhové bohatosti mezi biotopy. Řeky a kanály hostily 8 druhů spadajících do kategorie ohrožení dle Červého seznamu [6], stojaté vody 7 a potoky 4 druhy. Z hlediska výskytu druhů vyskytujících se pouze v jednom typu biotopu bylo pořadí stojaté vody (14 druhů), řeky (4), kanály (2) a potoky (1 druh). Tento fakt se odrazil i na beta diverzitě, kterou měly stojaté vody nejvyšší a kanály nejnižší. Test mnohorozměrné disperze ale neukázal na signifikantní rozdíly v beta diverzitě biotopů. Z hlediska regionální (gamma) diverzity byly nejbohatší stojaté vody (33 druhů), kanály (32), řeky (28) a potoky (24 druhů). Porovnání gamma diverzity rarefakčními křivkami ani permutační test opět neukázaly statisticky významné rozdíly mezi biotopy.

Ráda bych poděkovala Ing. Marku Svitkovi, PhD. za rady ohledně statistického zpracování dat.
[1]. Biggs, J., Williams, P., Whitfield, M., Nicolet, P., Weatherby, A., 2005: 15 years of ponds assesment in Britain: results and lessons learned from the work of Pond Conservation. Aquat. Conserv. 15: 693–714.
[2]. Lukács, B.A., Sramko, G., Molnar, A.V., 2013: Plant diversity and conservation value of continental temporary pools. Biol. Conserv. 158: 393–400.
[3]. Armitage, P.D., Szoszkiewicz, K., Blackburn, J.H., Nesbitt, I., 2003: Ditch communities: a major contributor to floodplain biodiversity. Aquat. Conserv.: Mar. Freshwater Ecosyst.13: 165–185.
[4]. Dorotovičová, C., 2013: Man-made canals as a horspot of aquatic macrophyte biodiversity in Slovakia. Limnologica 43: 277–287.
[5]. Davies, B., Biggs, J., Williams, P., Whitfield, M., Nicolet, P., Sear, D., Bray, S., Maund, S., 2008a: Comparative biodiversity of aquatic habitats in the European agricultural landscapes. Agric. Ecosyst. Environ. 125: 1–8.
[6]. Eliáš, P. jun, Dítě, D., Kliment, J., Hrivnák, R. & Feráková, V. 2015. Red list of ferns and flowering plants of Slovakia, 5th edition (October 2014). Biologia 70/2: 218–228.