Simulované feritíny

Authors: Ľubomír Kišš 1    Peter Fodran 2    Michaela Belovičová 1    Lukáš Žemlička 1   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovensko    2 FLOP, Bratislava   
Year: 2016
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1409
ISBN: 978-80-972360-0-7

Feritíny sú metaloenzýmy, ktoré majú vo svojom reakčnom centre atóm železa.  Komplexne saturovaný feritín obsahuje približne 2000 atómov Fe3+ v kryštálovej mriežke a 24 proteinových subjednotiek. Feritíny zohrávajú v ľudskom organizme dôležitú úlohu. Okrem toho, že slúžia ako zásobáreň železa majú tiež značný vplyv na rôzne funkcie ľudského organizmu. Podstatný je tiež ich vplyv na rôzne druhy zhubných, alebo iných ochorení pri ktorých slúžia ako klinický nástroj. Nemenej dôležitým sa javí fakt, že za niektoré druhy takýchto chorôb je feritín priamo zodpovedný. V práci sme sa rozhodli nasimulovať feritíny pri biologických podmienkach a tieto následne podrobiť analýzam. Vzhľadom k tomu, že množstvo funkcií akými vplýva feritín na živý organizmus doposiaľ nie sú objasnené, tak syntéza takéhoto druhu proteínu a jeho následná analýza môže dopomôcť k objasneniu týchto funkcií. Zároveň môže dopomôcť aj k objasneniu doposiaľ nevysvetleným mechanizmov akými vplýva feritín na rôzne ochorenia. Predmetom predkladanej práce je výroba takéhoto druhu metaloproteínu a jej následná analýza za pomoci FTIR a UV/VIS spektroskopie. Za pomoci FTIR analýzy sa nám podarilo potvrdiť, že daná bielkovina obsahuje inkorporované železo. Danou analýzou sme tiež vo vzorke dokázali identifikovať peptidové reťazce obsahujúce -CO, -CN alebo -NH skupiny, taktiež -NH2 a -SO42-. UV/VIS metódou sme zároveň namerali maximálnu absorbanciu daných vzoriek, ktorá bola približne 500 nm, čo poukazuje na červenooranžové doplnkové zafarbenie vzorky. Výsledky týchto analýz potvrdzujú, že simulovaná látka je bielkovina červenooranžovej farby obsahujúca atómy železa. Celková identifikácia bielkoviny však bude možná až po použití ďalších potvrdzujúcich analýz, akými sú napr. analýza magnetických vlastností látky, prvková analýza a i.

Vega 1/0980/15 „Hodnotenie bioaktívnych prírodných látok a ich využitie v potravinách s preventívno-lekárskymi vlastnosťami“.