Extracelulárna expresia heterologických proteínov v kvasinke Candida utilis

Authors: Aneta Lichvariková 1    Ján Krahulec 1    Veronika Lišková 1    Hana Boňková 1    Martin Šafránek 1    Eva Struhárňanská 1   
1 PRIF UK, Bratislava 4, Slovenska republika   
Year: 2016
Section: Open section for students
Abstract No.: 1407
ISBN: 978-80-972360-0-7

Eukaryotické kvasinky sa stali obľúbenými hostiteľmi na heterologickú expresiu, nakoľko kombinujú výhody jednobunkových mikroorganizmov so schopnosťou eukaryotických posttranslačných modifikácii. Naviac, kvasinky sú pomocou týchto modifikácií schopné sekrétovať heterologické eukaryotické proteíny v natívnej, biologicky funkčnej forme. Aj napriek tomu, že intracelulárna expresia zvyčajne vedie k vysokým výťažkom proteínov, sekrécia produktov do média je želaná z viacerých dôvodov, medzi ktoré patrí zjednodušenie purifikačných procesov pri priemyselnej veľko objemovej produkcii heterologických proteínov [1].

Extracelulárna expresia heterologických proteínov v kvasinkách je však často limitovaná vlastnosťami cieľového proteínu ako aj hostiteľského kmeňa, výberom sekrečného signálu a vektorového systému. Výber vhodného hostiteľského organizmu predstavuje dôležitý krok, ktorý môže znížiť limitácie vznikajúce v dôsledku špecifických sekrečných dráh [2].

Candida utilis predstavuje priemyselne významnú kvasinku široko využívanú najmä v potravinárskom priemysle, nakoľko sušina tejto nekonvenčnej kvasinky sa dá priamo konzumovať. FDA (Food and Drug Administration) klasifikovala C. utilis ako GRAS (Generally Recognised As Save), čo znamená, že neobsahuje endotoxíny a nie je zdraviu škodlivá. Nenáročné podmienky kultivácie ako aj všeobecná bezpečnosť C. utilis robia z tejto kvasinky vhodný expresný systém na produkciu rekombinantných proteínov vhodných pre medicínske aplikácie. Naviac, analýza sekrétomu dokazuje, že C. utilis neprodukuje žiadne extracelulárne proteázy, ktoré by mohli znižovať výťažky rekombinantných proteínov sekrétovaných do média [3].

 V tejto práci sa zaoberáme prípravou kmeňa C. utlis vhodného na extracelulárnu expresiu heterologických proteínov. 

Táto práca bola vypracovaná na základe podpory projektu APVV 0119-12.
[1] Porro D., Sauer M., Branduardi P.,et al. (2005) Mol Biotechnol. 31, p. 245.
[2] Green J. J (2004) Host cell compatibility in protein expression. In: Balbas P., Lorence A. (ed.) Recombinant gene expression. Humana Press Inc.,Totowa, New Jersey, USA, p. 13.
[3] Buerth C., Heilmann, C. J., Klis, F. M., et al. (2011) Microbiology 159 (9), p. 2493.