GC-MS/MS analýza výdychových plynov na prítomnosť n-alkánov ako markerov oxidačného stresu

Authors: Viktória Ferenczy 1    Alexandra Hengerics Szabó 2    Peter Podolec 2    Róbert Kubinec 1    Jaroslav Blaško 1   
1 Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SR    2 Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SR   
Year: 2016
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1391
ISBN: 978-80-972360-0-7

Plynová chormatografia (GC) je jednou z najčastejšie využívaných analytických metód na stanovenie prchavých aj neprchavých analytov či už v biologických, alebo environmentálnych vzorkách.  Mnoho zložiek dychu sa spája s rôznymi ochoreniami. Alkány v dychu sú hodnotnými endogénnymi markermi a môžu byť využité pri klinických testoch na prítomnosť oxidačného stresu. Ten poukazuje na patologické zmeny a indikuje rôzne ochorenia ako napr. rakovina – pľúcny karcinóm, srdcovo-cievne ochorenia, prípadne komplikácie po transplantácií srdca – jeho odmietnutie. Oxidačný stres degraduje membránové polynenasýtené mastné kyseliny, vznikajú n-alkány a metylalkány, ktoré sa následne vylučujú do výdychu.

Prezentovaná práca sa zameriava na separáciu, identifikáciu a kvantifikáciu C6 – C19 n-alkánov v štandardných roztokoch a reálnych vzorkách výdychového plynu pomocou plynovej chromatografie s tandem hmotnostnou spektrometriou (GC-MS/MS).

Reálne vzorky pochádzali od 47 ročného pacienta s trojitým bajpasom, ktorý denne vyfajčí okolo 40 cigariet. Vzorky dychu boli odoberané do 3 L Tedlarových® vreciek určených na odber plynných vzoriek. Na extrakciu vzorky bola využitá mikroextrakcia pomocou INCAT (inside needle capillary adsorption trap) zariadenia s absorbentami Carbopack X a Carboxen 1000. Toto INCAT zariadenie bolo vyvinuté na pracovisku Chemického ústavu PRIF UK a bolo tiež prezentované v literatúrach [1-3]. GC-MS/MS analýzy prebiehali na plynovom chromatografe Trace GC Ultra s MS detektorom TSQ Quantum XLS (Thermo Fisher, Austin, TX, USA), pričom bolo identifikovaných 6 n-alkánov vo výdychu. Limity detekcie boli v rozmedzí od 2,1 pg pre n-tetradekán do 6,6 pg pre n-nonadekán.

Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
[1] H. Jurdáková, R. Kubinec, M. Jurčišinová, Z. Krkošová, J. Blaško, I. Ostrovský, L. Soják, V.G. Berezkin. J. Chromatogr. A, 1194 (2008), p. 161-164.
[2] R. Kubinec, V.G. Berezkin, R. Górová, G. Addová, H. Mračnová, L. Soják. J. Chromatogr. B, 800 (2004), p. 295-301.
[3] P. Přikryl, R. Kubinec, H. Jurdáková, J. Ševčík, I. Ostrovský, L. Soják, V. Berezkin. Chromatographia, 64 (2006), p. 65-70.