Priama silanizácia vodných vzoriek neprchavých metabolitov prvoka Trypanosoma brucei a ich GC-MS/MS analýza

Authors: Viktória Ferenczy 1    Peter Podolec 2    Alexandra Hengerics Szabó 2    Róbert Kubinec 1    Jaroslav Blaško 1    Anton Horváth 3   
1 Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SR    2 Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SR    3 Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SR   
Year: 2016
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1390
ISBN: 978-80-972360-0-7

Jednou z požiadaviek na plynovochromatografické (GC) stanovenie je dostatočná prchavosť a tepelná stabilita analytov. Prchavé zlúčeniny s nízkou molekulovou hmotnosťou možno analyzovať priamo, bez predchádzajúcej úpravy. Avšak, mnoho metabolitov obsahujú polárne funkčné skupiny vo svojej štruktúre, ktoré spôsobujú ich neprchavosť a termálnu nestabilitu pre GC stanovenie. Po vhodnej úprave- derivatizácii vzorky však možno takého analyty stanoviť pomocou GC.  Jednou z najčastejšie využívaných derivatizačných metód pred GC analýzou je silanizácia (trimetylsilanizácia), kedy trimetylsilyl skupina [-Si(CH3)3] derivatizačného činidla nahradí aktívny vodík funkčnej skupiny analytu za vzniku trimetylsilyl (TMS) derivátov. Takéto TMS deriváty sú prchavé a dostatočne tepelne aj chemicky stabilné. Najlepšiu schopnosť tvoriť TMS deriváty majú funkčné skupiny alkoholov, potom fenolov, organických kyselín, amínov, a najhoršiu funkčné skupiny amidov.

Prvok Trypanosoma brucei spôsobuje veľmi závažné ochorenie, spavú nemoc, ktorej liečba je stále náročná. Práve preto sú metabolity tohto prvoka zaujímavými modelmi pre výskum ohľadom jej liečby. Pre štúdium enzýmovej aktivity vnútornej mitochondriovej membrány prvoka T. brucei sme sa zamerali na niektoré biochemické procesy meraním koncentrácie metabolitov mitochondrii, a to laktátu, alanínu, glycerolu, sukcinátu a glukózy pomocou plynovej chromatografie s tandem hmotnostnou spektrometriou (GC-MS/MS). Súčasné stanovenie vyššie uvedených metabolitov bolo však doteraz obtiažne kvôli rôznym schopnostiam funkčných skupín tvoriť TMS deriváty v zložitej matrici lyzátu buniek.

Bola vyvinutá nová, jednoduchá, dvojkroková silanizácia týchto polárnych funkčných skupín, použitím derivatizačných činidiel hexametyldisilazánu a N,O-bis(trimetylsilyl) trifluóracetamidu. Táto metóda tiež umožňuje súčasnú derivatizáciu metabolitov vo vodných vzorkách bez ich predchádzajúcej úpravy (extrakcia, odparovanie atď.) vďaka vhodne zvoleným pomerom silanizačných činidiel. Limity detekcie pre GC-MS/MS analýzy boli v rozmedzí od 0,02 mg L-1 pre glukózu a 0,85 mg L-1 pre laktát.

Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.