Biozobrazovanie nádorov pomocou fluorescenčných nanočastíc

Authors: Ivana Smoradová 1    Renáta Oriňaková 1    Andrej Oriňak 1    Jana Vargová 2    Juraj Ševc 2    Peter Fedoročko 2   
1 Katedra fyzikálnej chémie UPJŠ v Košiciach, Košice, Slovenská republika    2 Katedra bunkovej biológie UPJŠ v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2016
Section: Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 1389
ISBN: 978-80-972360-0-7

Rakovina je skupina ochorení, ktoré sú charakteristické nekontrolovateľným množením buniek. Existuje viac ako 100 rôznych druhov nádorových ochorení, ktoré sa každoročne diagnostikujú u viac ako 10 miliónov pacientov [1]. Hlavným problémom súčasnej liečby rakoviny je nedostatočná špecifickosť liečiv a liečebných postupov, čo má za následok nielen deštrukciu nádorových buniek ale na druhej strane aj inhibíciu rastu zdravých buniek. Ďalším problémom je neskorá detekcia, kedy súčasné metódy nie sú schopné detegovať nádory na začiatku ochorenia a zabrániť tak ich metastázovaniu do ďalší tkanív [2].

Táto práca sa zaoberá prípravou a charakterizáciou strieborných nanočastíc, ktoré by mohli byť v budúcností využívané na zobrazovanie nádorov. Bolo pripravených 7 vzoriek strieborných nanočastíc, pričom v prvých troch vzorkách boli ako východiskové látky použité dusičnan strieborný a citronan sodný. Pri druhej sade roztokov (4-7) boli ako východiskové látky použité dusičnan strieborný, hydroxid sodný, amoniak, glukóza a rôzne koncentrácie etanolu. Tieto roztoky boli naviac stabilizované pridaním 1 ml PEG. Všetky vzorky boli následne testované na fluorescenčnom spektrofotometri, kde bola pozorovaná intenzita fluorescencie čistého fluoresceínu, ktorý bol použitý ako referencia a intenzita signálu fluorescencie pripravených častíc, ku ktorým bol pridaný 1 ml  5.10-4 M 2,7-dichlorfluoresceínu.

Veľkosť pripravených častíc bola stanovená pomocou skenovacieho SEM a TEM. Toxicita pripravených častíc v nádorových bunkách a fibroblastoch bola stanovená pomocou MTT testu a na základe tohto testu sme usúdili, že pripravené častice sú vhodné pre biozobrazovanie.

U vzorky s najoptimálnejšími vlastnosťami bol pozorovaný pasívny transport pripravených strieborných nanočastíc do nádorových a nenádorových buniek pomocou fluorescenčného mikroskopu. V tomto experimente boli použité dva typy buniek a to bunky HT29 a fibroblasty. 

Táto práca vznikla za podpory grantov APVV-0677-11, VEGA 1/0211/12 a VVGS-2014-187.
[1] HUANG-CHIAO HUANG et al. Inorganic nanoparticles for cancer imaging and therapy. Journal of controlled, 2011, vol. 155, p. 344-357.
[2] RANJITA MISRA et al. Cancer nanotechnology: application of nanotechnology in cancer therapy. Drug discovery today, 2010, vol. 19, p. 842-850.