Optická charakterizácia polymérov založených na benzo [1,2-b;4,5-b´]ditiofén derivátoch na prípravu fotovoltických článkov.

Authors: Lenka Slušná 1    Eva Noskovičová 1    Róbert Balogh 2    Daniel Végh 2    Viktor Milata 2    Ľudovít Haizer 3    Dušan Lorenc 4,5    Dušan Velič 1,4,5   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika    2 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej Technickej Univerzity    3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského    4 Medzinárodné laserové centrum v Bratislave    5 Technologický Inštitút A. Ruprechta v Šamoríne   
Year: 2016
Section: Open section
Abstract No.: 1386
ISBN: 978-80-972360-0-7

Slnečná energia patrí k obnoviteľným zdrojom energie, ktorý je ešte v súčasnosti stále málo využívaný, napriek možnosti výroby elektrickej energie prostredníctvom fotovoltických systémov. Svetová spotreba energie sa v roku 2014 pohybovala okolo 18,6 TWh, z čoho pokrýva solárna energia menej než 0,3%. Solárne články prvej generácie sa vyrábali z polovodičov, najmä z monokryštalického kremíka. Nevýhodou týchto materiálov je vysoká energetická náročnosť ich výroby a požadovaná vysoká čistota, čo zvyšuje finančné náklady a aj dopad na životné prostredie. V súčasnosti je efektívnosť monokryštalických kremíkových solárnych článkov na úrovni približne 30 % a polykryštalických 20%. Tieto články sú zatiaľ vo svete najpoužívanejšie. Pomerne veľké zastúpenie na trhu majú ešte CdTe články s 21% účinnosťou, CIGS články (copper, indium, gallium, and selenide) s účinnosťou 20% a GaAs články s účinnosťou do 30% [1,2]. Preto je snaha o získanie materiálov, ktorých výrobná cena by bola nižšia, zatiaľ čo by zostala vysoká účinnosť a stabilita solárnych článkov. Organické polyméry sa ukazujú ako materiály vhodné na prípravu takýchto článkov. Účinnosť organických solárnych článkov sa zatiaľ pohybuje do ~ 10% a preto je výzvou testovať nové polyméry a spôsoby ich prípravy, ktoré umožnia zvýšenie účinnosti. Termostabilita polyméru a odolnosť voči vonkajším podmienkam sú tiež kritické parametre pre skonštruovanie fotovoltického článku. Solárne články sa skladajú z konjugovaného polyméru ( elektrónového donoru) a z elektrón akceptoru (fenylovaný fullerén, nanorúrky). Predkladaná práca sa zakladá na optickej charakterizácii novo pripraveného polyméru derivátu benzo[1,2-b`4,5-b]ditiofén (BR09). Meraná bola UV-VIS fluorescenčná and absorpčná spektroskopia polyméru BR09 [3]. Excitačné a emisné spektrá polyméru v DMSO (dimetyl sulfoxid) ukazujú fluorescenčný signál v zelenej časti spektra s maximom v 508 nm and excitačným maximom v 307 nm a 475 nm. Fluorescenčná dynamika je predmetom ďalších štúdií.

  1. [1] Green, Martin A., et al. "Solar cell efficiency tables (Version 45)." Progress in photovoltaics: research and applications 23.1 (2015): 1-9.
    [2] Noufi, Rommel, and Ken Zweibel. "High-efficiency CdTe and CIGS thin-film solar cells: highlights and challenges." Photovoltaic Energy Conversion, Conference Record of the 2006 IEEE 4th World Conference on. Vol. 1. IEEE, 2006.
  1. [3] Végh D., Milata V., Synthesis of highly fluorinated 3, 4 –substituted-1-benzo[b]thiophene and benzo[1,2-b’4,5-b]dithiophene derivatives as potentional biologically active compounds and novel opto-electronic materials, Flohet-12, Gainesville, USA (2015).