Celkový obsah polyfenolov v plodoch čučoriedky vysokej (Vaccinium corymbosum L.) ovplyvnený aplikáciou intenzifikačných faktorov

Authors: Michal Medvecký 1    Ján Daniel 1    Alena Vollmannová 2    Stanislav Zupka 2    Miriama Kopernická 2   
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky, Lužianky, Slovensko    2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva , Katedra chémie, Slovensko   
Year: 2016
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1378
ISBN: 978-80-972360-0-7

Polyfenoly sú sekundárne metabolity rastlín, ktoré sú súčasťou obranného systému rastlín. Mnohé z nich sa vyznačujú antioxidačnými vlastnosťami. K antioxidantom patria najmä polyfenoly prítomné v zelenine, ovocí, cereáliách, strukovinách, sóji, čokoláde a v nápojoch, ako sú čaj, káva a víno. Výskum polyfenolov sa v ostatných rokoch zintenzívnil a vedecké štúdie v rôznych odboroch odhaľujú ich úlohu pri prevencii kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Podľa najnovších poznatkov sa polyfenoly môžu podieľať na prevencii osteoporózy, neurodegeneratívnych ochorení a diabetu.

Na výskumnej stanice v Krivej, ktorá sa nachádza v severnej časti Slovenska, sa počas rokov 2013 – 2015 sledovalo šesť odrôd čučoriedky vysokej (Vaccinium corymbosum L.), s cieľom určiť celkový obsah polyfenolov v plodoch spektrofotometrickou metódou s použitím Folin-Ciocalteuovho činidla podľa Lachmana et al. (2003) v závislosti od dvoch rôznych variantov hnojenia. Prvý variant bol realizovaný s aplikáciou organického hnojenia, druhý s minerálnym hnojením a tretí variant bol kontrolný, ponechaný bez hnojenia.

Celkový obsah polyfenolov sa vo všetkých odrodách pohyboval v rozmedzí 2172,9 – 6533,3 mg.kg-1 ČH (čerstvej hmoty). Vo variante s organickým hnojením sa celkový obsah polyfenolov pohyboval od 2522,9 mg.kg-1 ČH v odrode Bluecrop až do 5660,2 mg.kg-1 ČH v odrode Patriot. Vo variante s minerálnym hnojením sa celkový obsah polyfenolov pohyboval od 2172,9 mg.kg-1 ČH v odrode Patriot až do 6533,3 mg.kg-1 ČH v odrode Brigitta. Celkový obsah polyfenolov v kontrolnom variante predstavoval hodnoty od 2503,6 v odrode Brigitta - 6162,5 mg.kg-1 ČH v odrode Brigitta. Celkový obsah polyfenolov v sledovaných rokoch bol najvyšší v roku 2014, čo bolo spôsobené teplým a nadpriemerne vlhkým počasím počas dozrievania plodov. V roku 2014 sa celkový obsah polyfenolov pohyboval v rozmedzí od 4664,6 mg.kg-1 ČH v odrode Bluejay v kontrolnom variante až do 6533,3 mg.kg-1 ČH v odrode Brigitta vo variante s minerálnym hnojením. V roku 2015 sa celkový obsah polyfenolov pohyboval od 2172,9 mg.kg-1 ČH v odrode Patriot vo variante s minerálnym hnojením až do 4394,7 mg.kg-1 ČH v odrode Nelson vo variante bez hnojenia. V roku 2013 sa celkový obsah polyfenolov pohyboval v rozmedzí od 2278,2 mg.kg-1 ČH v odrode Bluecrop vo variante s minerálnym hnojením až do 4960,2 mg.kg-1 ČH v odrode Nelson vo variante s organickým hnojením. Celkový priemerný obsah polyfenolov v sledovaných rokoch v jednotlivých variantoch hnojenia bol variabilný. Z pohľadu priemerného celkového obsahu polyfenolov v jednotlivých variantoch hnojenia možno zostaviť nasledovné poradie: variant s organickým hnojením > variant s minerálnym hnojením > kontrolný variant.

Kľúčové slová: čučoriedky, polyfenoly, organické hnojenie, minerálne hnojenie, kontrolný variant

Práca bola podporovaná projektom Vega 1/0308/14 rovnako ako Európskym spoločenstvom v rámci projektu č. 26220220180: Budova vyskumného centra "AgroBioTech."