Význam podávania antianemík počas gravidity

Authors: Viktória Hanuštiaková 1    Marcela Valko-Rokytovská 1    Beáta Hubková 2    Mária Milkovičová 1    Jana Šimková 1    Zuzana Kostecká 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,    2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika   
Year: 2016
Section: Open section for students
Abstract No.: 1375
ISBN: 978-80-972360-0-7

Anémia v tehotenstve je celosvetový zdravotný problém. Podľa WHO je diagnostikovaná až u 55,9 %. tehotných žien. V nerozvojových krajinách predstavuje častú príčinu úmrtí matiek (40 – 60 %). Najčastejšie vyskytujúcou sa anémiou v tehotenstve je anémia z deficitu železa. Predstavuje rizikový faktor úmrtnosti matiek a perinatálnej úmrtnosti. Počas gravidity (najmä v 3. trimestri) sa výrazne zvyšujú nároky na spotrebu železa. Pri liečbe sa preferujú diétne opatrenia doplnené o perorálny príjem železa, vo vážnejších prípadoch pacientky užívajú perorálne antianemiká.
V tejto práci bol použitý Studentov t-test na štatistické vyhodnotenie vplyvu podávania antianemika Ferro-Folgamma v dávkovaní 1 kapsula/deň, antianemika Sorbifer Durules (tbl flm 100 mg) v dávkovaní 1 tableta/deň a antianemika Sorbifer Durules (tbl flm 100 mg) v dávkovaní 2 tablety/deň. Štatisticky bolo vyhodnotených 44 pacientok, ktoré užívali Ferro-Folgamma, 29 pacientok, ktoré užívali Sorbifer Durules v dávkovaní 1×1 tbl a 30 pacientok, ktoré užívali Sorbifer Durules v dávkovaní 2×1 tbl. Vyhodnotením trendových čiar v stĺpcových grafoch bol pozorovaný trend medzi účinkom jednotlivých liekov a hodnotami krvných parametrov erytrocytov, hemoglobínu a hematokritu v 5. a 9. mesiaci tehotenstva oproti 1. mesiacu tehotenstva, kedy bola diagnostikovaná anémia a nebolo podané dosiaľ žiadne antianemikum.
Porovnávanie rozdielov medzi účinkom jednotlivých antianemík na základe hodnôt erytrocytov, hemoglobínu a hematokritu bolo vyhodnotené pomocou štatistickej významnosti p-hodnôt Studentovho t-testu (p < 0.05*; p < 0.01**; p < 0.001***).
Štatistické vyhodnotenie korelácie poukázalo na to, že vplyv na účinok jednotlivých parametrov pri každom liečive zvlášť má poradie tehotenstva a vek u sledovaných gravidných žien.

Kľúčové slová: anémia, antianemikum, gravidita, hemoglobín, erytrocyty, hematokrit