HIV/AIDS - Epidemiologická situácia na Slovensku

Authors: Michaela Morávková 1    Libuša Lengyelová 1    Libuša Lengyelová 3     0   
1 UKF v Nitre, Nitra, Slovensko    2     3 Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   
Year: 2016
Section: Open section for students
Abstract No.: 1363
ISBN: 978-80-972360-0-7

Jedným z cieľov našej práce bolo spracovanie epidemiologickej situácie na Slovensku. Počty nových prípadov HIV majú stúpajúcu tendenciu. V roku 2015 to bolo 86 nových prípadov. Prírastok/úbytok AIDS prípadov nemá žiadnu pravidelnosť, a tým pádom je ťažšie odhadnúť trend výskytu tohto ochorenia. Celkovo malo na Slovensku infekciu HIV 595 osôb a ochorenie AIDS 77 osôb k roku 2014. Od roku 2000 – 2014 pochádzalo najviac HIV pozitívnych osôb z Bratislavského kraja (259), ale percentuálne zastúpenie HIV pozitívnych ľudí sa značne zvýšilo v ostatných krajoch SR. Z kumulatívnych údajov sme vypočítali percentuálne zastúpenie HIV pozitívnych prípadov a prípadov AIDS v jednotlivých krajoch za roky: 2000 – 2014. V priebehu sledovaného obdobia kleslo percentuálne zastúpenie HIV pozitívnych prípadov pripadajúcich na Bratislavský kraj o 18,7%. Naopak, percentuálne zastúpenie HIV pozitívnych prípadov pripadajúcich na Nitriansky kraj vzrástlo o 7,4%, čo je najviac zo všetkých krajov SR. Nitriansky kraj mal taktiež najväčší percentuálny prírastok (9,1%) AIDS prípadov za sledované obdobie. Čo sa týka spôsobu prenosu, tak homosexuálny pohlavný styk je najčastejším spôsobom prenosu infekcie HIV za rok 2015 na Slovensku. Inak tomu nie je ani v krajinách EÚ/EEA.

Kľúčové slová:  HIV, AIDS, epidemiologická situácia

European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. 2016. HIV/AIDS surveillance in Europe 2014. [online]. 2016, [2016-04-05]. Dostupné na internete: <http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/hiv-aids-surveillance-in-Europe-2014.pdf>. ISSN: 2363-3085.
ÚVZ SR. 2016. Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12.2015. [online]. 2016, [2016-04-11]. Dostupné na internete:  <http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2835:vyskyt-hiv-infekcie-v-slovenskej-republike-k-31122015&catid=68:epidemiologia&Itemid=76>.