Praktické uplatnenie izatínfenylsemikarbazónu pri kvantifikácii fluoridových aniónov v pitnej vode

Authors: Miroslav Horváth 1    Viktória Piatriková 2    Martina Piatriková 1    Klaudia Jakusová 1    Jana Donovalová 1    Anton Gáplovský 1    Marek Cigáň 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, SK    2 Gymnázium Milana Rúfusa, Jána Kollára 2, Žiar nad Hronom   
Year: 2016
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1357
ISBN: 978-80-972360-0-7

Cieľom tejto práce bolo preveriť možnosť využitia fenylsemikarbazónu izatínu ako kolorimetrického senzora na prítomnosť fluoridových aniónov v pitných vodách. V našej publikácii z roku 2015 sme potvrdili vysokú selektivitu voči silno bázickým aniónom (F- a CH3COO-) a stanovili sme veľmi nízky detekčný limit pre jednotlivé anióny. To robí z tohto systému veľmi citlivý nástroj na kvantifikáciu uvedených aniónov aj v pitných vodách. Experimentálne potvrdenie tohto predpokladu sa podarilo v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti z roku 2015, pričom výsledky boli porovnávané s oficiálnymi hodnotami určenými štátnymi smernicami.

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu " Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb, ITMS: 26240220072", na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Praktické uplatnenie metodiky v praxi bolo uskutočnené v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti Viktórie Piatrikovej.
Cigáň M., Jakusová, K., Donovalová, J., Filo, J., Horváth, M., Gaplovský A., Fluorescence of isatin N-phenylsemicarbazones: aggregation and hydrazide-hydrazonol tautomerism, J. Phys. Org. Chem. (2015), 28 337-28 346.