Stanovenie chlorofylu a vo vodnej nádrži Jelenec v roku 2015

Authors: Jakub Fuska     Radka Fusková 1    Libuša Lengyelová 1    Libuša Lengyelová 2    Juraj Jurík 5    Ľuboš Jurík 3    Jakub Fuska 3     0   
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, SR    2 Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    3 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra krajinného inžinierstva, Hospodárska 7, 949 76 Nitra    4     5 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Bratislava,   
Year: 2016
Section: Open section for students
Abstract No.: 1348
ISBN: 978-80-972360-0-7

V práci sme sa sústredili na stanovenie závislosti priebehu množstva chlorofylu a OD priebehu teplôt vzduchu vo vybranej lokalite. V roku 2015 sme vykonali 15 odberov (v období od mája do decembra) vzoriek vody z vodnej nádrže Jelenec, okres Nitra, Slovenská republika. Vzorky vody sme odoberali z dvoch miest: prítoku a hrádzi z dvoch hĺbok: 50 mm a 300 mm.

Počas sledovaného obdobia bola nameraná koncentrácia chlorofylu a: minimálna 9,3 mg.l-1 a maximálna 335 mg.l-1 (obe v hĺbke 50 mm na prítoku). Priemerná koncentrácia za celé sledované obdobie vo všetkých hĺbkach a miestach odberu dosahovala hodnotu 30,9 mg.l-1.

Vzhľadom k priebehu denných teplôt vzduchu počas sledovaného obdobia predpokladáme, že tento faktor vplýval na koncentráciu chlorofylu a, keďže najvyššie zistené koncentrácie boli v období najvyššej teploty vzduchu.

Prostredníctvom Studentovho T-testu nebol preukázaný štatisticky významný rozdiel medzi hodnotami chlorofylu a na prítoku a hrádzi v obidvoch hĺbkach vybranej nádrže. Pearsonovým testom sme štatisticky potvrdili koreláciu hodnôt teploty vzduchu a chlorofylu a na hrádzi v oboch hĺbkach.