Porovnanie profylaktických programov v chovoch poštových holubov

Authors: František Zigo 1    Milan Vasiľ 1    Martina Chripková 2    Zuzana Lacková 1    Denisa Toropilová 1   
1 Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, SR    2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
Year: 2016
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1343
ISBN: 978-80-972360-0-7

Preteková sezóna je náročným obdobím v dôsledku zvýšených nárokov na  poštové holuby. Stres je významným faktorom ovplyvňujúcim výkon ale aj zdravotný stav jednotlivých jedincov. Pri košovaní dochádza ku kumulácii veľkého počtu holubov na jednom mieste, čo zvyšuje možnosť prenosu rôznych etiologických agensov, ktoré sa môžu neskôr podpísať na zdravotnom stave jedinca (Bergman, 2013).

Holubári si vytvárajú svoje vlastné profylaktické plány v chove so snahou zabezpečiť čo najvyššiu ochranu pre holuby. V práci bol sledovaný zdravotný stav 80 ks mladých poštových holubov – výletkov, počas pretekovej sezóny v dvoch od seba nezávislých chovoch. Tieto chovy sa od seba líšili, tým že v prvom chove boli vykonávané preventívne a liečebné opatrenia pomocou antibiotík a v druhom chove boli za týmito účelmi podávané prípravky na prírodnej báze. V chove č. 1 bol zaznamenaný znížený výskyt kokcidiózy, trichomoniázy a respiračných ochorení. Z výterov orofarynxu a hrvoľa boli v obidvoch chovoch izolované koaguláza negatívne stafylokoky (KNS), S. gallolyticus, E. coli a S. aureus, ktoré vykazovali vysoké percento rezistencie voči ampicilínu, penicilínu a streptomycínu na konci pretekovej sezóny.

BERGMANN, R. Příznaky ukazují na nemoc holoubat. Letu zdar. 2013, roč. 23, č. 6, s. 7.