Vplyv rôznych koncentrácií vybraných ťažkých kovov na fyziologické parametre rastliny

Authors: Tomáš Kyselica 1    Peter Boleček 1   
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovenská Republika   
Year: 2016
Section: Open section
Abstract No.: 1337
ISBN: 978-80-972360-0-7

V súčasnej dobe znečistenie pôdy ťažkými kovmi spôsobuje čoraz väčšie problémy, ku ktorým prispela skutočnosť, že ťažké kovy nahromadené v rastlinách môžu priamo alebo nepriamo preniknúť do organizmu zvierat a ľudí. Treťou najvýznamnejšou svetovou kultúrnou plodinou po pšenici a ryži je kukurica.

Cieľom našej práce bolo dokázať vplyv olova, kadmia a arzénu vo vybraných koncentráciách na rastové parametre a koncentráciu fotosyntetických pigmentov kukurice siatej (odroda cukrová, hybrid SHEBA). Semená kukurice sme kultivovali na petriho miskách po dobu siedmych dní pri izbovej teplote. V našich pokusoch sme použili dusičnan olovnatý Pb(NO3)2, dusičnan kademnatý Cd(NO3)2 a oxid arzenitý As2O3. Získané hodnoty sme štatisticky spracovali a porovnali s kontrolnou skupinou.

Dusičnan olovnatý v koncentrácii 300 mg/dm3 spôsobil štatisticky významné skrátenie priemernej dĺžky koreňov a ako jediný významne stimuloval rast výhonkov. Jeho vyššia koncentrácia 500 mg/dm3 vyvolala štatisticky významné skrátenie koreňov aj výhonkov. Dusičnan kademnatý v koncentrácii 100 mg/dm3 spôsobil štatisticky významné skrátenie koreňov a výhonkov. Ďalej sme dokázali, že 300 mg/dm3 kadmia vo forme Cd2+ a 50 mg/dm3 arzénu vo forme As2O3 vo výraznej miere inhibovali rast koreňov a výhonkov. Arzén v koncentrácií 100 mg/dm3 bol natoľko silný, že nevyrástol ani jeden koreň a výhonok.

Vplyv dusičnanu olovnatého 300 a 500 mg/dm3 a dusičnanu kademnatého 100 mg/dm3 na koncentráciu chlorofylu a a chlorofylu b nebol štatisticky významný. Vplyv dusičnanu olovnatého 300 mg/dm3 a dusičnanu kademnatého 100 mg/dm3 na koncentráciu karotenoidov nebol štatisticky významný, ale vplyvom vyššej koncentrácie dusičnanu olovnatého 500 mg/dm3 došlo k štatisticky významnému poklesu karotenoidov.

Na základe našich výsledkov a výsledkov z iných štúdií môžeme konštatovať, že olovo, kadmium a arzén vo výraznej miere negatívne vplývajú na rast a koncentráciu fotosyntetických pigmentov kukurice siatej. Je však nutné poznamenať, že účinok ťažkých kovov závisí od typu použitého roztoku, koncentrácie a odrody kukurice siatej.