Štúdium mechanizmu a mutagenézy degradácie mitochondriálnej DNA

Authors: Zuzana Dobiašová 1    Jozef Nosek 2   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky    2 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie   
Year: 2015
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1326
ISBN: 978-80-970712-8-8

Pre eukaryotické organizmy, ktoré získavajú energiu (ATP) vo forme oxidatívnej fosforylácie je esenciálne si stabilne udržiavať mitochondriálnu DNA. Na tomto procese sa podieľajú viaceré proteíny, ako reparačné , replikačné , zbaľovacie a podobne. Zostáva však ešte veľa nejasností, ktoré sa týkajú mechanizmov kontrolujúcich stabilitu mitochondriálneho genómu a jeho segregácie pri delení eukaryotickej bunky. Jednou z takýchto nezodpovedaných otázok zostáva molekulárny mechanizmus vzniku cytoplazmatických petite mutantov. Etídium bromid ako mutagénna a potenciálne karcinogénna látka je často využívaná v laboratóriach aj na vizualizáciu DNA alebo ako špecifický mutagén na tvorbu petite mutantov. Po pôsobení etídium bromidu na kultúru kvasiniek vznikne 100% respiračne deficitných buniek s fragmentovanou mitochondriálnou DNA, čo je pre väčšinu eukaryotických buniek letálne. Kyselina nalidixová, ako inhibítor DNA topoizomeráz, pri spolupôsobení s etídium bromidom znižuje percento respiračne deficitných buniek v niektorých prípadoch až na 0%. Keďže problematika fragmentácie mitochondriálnej DNA poskytuje stále veľa nezodpovedaných otázok, naším cieľom bude identifikovať proteín zahrnutý v mechanizme mutagenézy mtDNA, čo prinesie lepšie objasnenie regulácie stability mitochondriálnej DNA a môže predstavovať potenciálny nástroj pri liečbe mnohých ochorení súvisiacich s destabilitou a poškodením mitochondriálnej DNA.